V čem vynikáme nad naší konkurencí?

Jednoznačně aplikací naší unikátní metodiky GS corel Global skills® a strategií nenabízet jednotlivé často z kontextu vytržené kurzy, ale navrhovat, vytvářet a realizovat řešení klientovi na míru.

Vzdělávání jsme harmonicky propojili s diagnostikou, holistickým managementem a poradenstvím, a povýšili ho tak na komplexní a vysoce efektivní nástroj rozvoje klíčových oblastí firem a vzdělávání a rozvoje jejich zaměstnanců.

gs2

Co je to GS corel Global skills®?

Metodika GS corel Global skills® je postavena na 3 nosných pilířích, kterými jsou:

 1. harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills = globální dovednosti,
 2. diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání = globální výsledek,
 3. holistický management = globální pohled.

Globální dovednosti

Zaměstnanec pod naším vedením získá potřebnou kombinaci měkkých a tvrdých dovedností, aby byl schopen vykonávat svou pracovní pozici co nejefektivněji.

Globální pohled

Naučíme vašeho zaměstnance pohlížet na organizaci jako na živý organismus, při svém rozhodování bude zohledňovat všechny dopady, odhalovat a řešit příčiny případných selhání místo léčení pouhých symptomů.

Globální výsledek

Díky měřitelným úsporám získáte konkurenční výhodu.

Jednotlivé pilíře je možno aplikovat samostatně či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přání zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného vzdělávacího a rozvojového projektu.

Primární podstatou tohoto produktu je harmonické sladění a propojení SOFT (měkkých) a HARD (tvrdých) SKILLS (dovedností), které se v pojetí vzdělávání ve firmách od sebe často přímo či nepřímo oddělují. Na základě vstupní diagnostiky či zákazníkem definovaných vzdělávacích potřeb sestavíme vzdělávací a rozvojový program na míru. Program sestavíme z témat, která jsou nejen odpovědí na jednotlivé potřeby zákazníka, ale navíc jsou vždy kontextově sladěny v relevantní celek, který účastníkům vzdělávání umožní hlubší pochopení dané problematiky s násobně větším potenciálem dlouhodobého uchování souvisejících vědomostí a dovedností než u klasické formy vzdělávání.

Jaké jsou cíle a přínos GS corel Global skills® pro zákazníka?

 • GS je účinná metodika rozvoje firem či organizací a jejich zaměstnanců s cílem kontinuálního zvyšování efektivity a snižovaní nákladů.
 • GS probíhá efektivně, systematicky, cíleně a na základě skutečných vzdělávacích potřeb.
 • GS vytváří kompetentní pracovníky a nepřímo zvyšuje produktivitu a kvalitu jejich práce, a tak i celkový přínos pro firmu či organizaci.
 • GS harmonicky propojuje měkké a tvrdé dovednosti a vytváří z nich funkční celek.
 • GS je aplikováno na základě předrealizační diagnostiky na míru zákazníkovi a jeho konkrétním představám, anebo při jejich absenci s vlastní důkladnou identifikací zákazníkových konkrétních potřeb.
 • GS navyšuje efektivitu vzdělávání a zaměřuje se na kontextové chápání a holistické (celostní) myšlení v souvislostech.
 • GS klade důraz na udržitelnost získaných vědomostí a dovedností a jejich následnou bezproblémovou aplikaci do každodenní praxe.
 • GS iniciuje změnu myšlení a přístupu ke vzdělávání, nové formy řešení a významným způsobem se podílí na posilování loajality a morálního statutu.
 • GS je cílené a měřitelné a měření jeho úspěšnosti, průběžné vyhodnocování a zpětná vazba jsou založeny na předem stanovených kritériích, které je možno po vzájemné dohodě rozšiřovat či měnit dle potřeby.

 

GS corel Global skills® je na rozdíl od mnoha jiných forem vzdělávání měřenou investicí, a nikoliv jen nákladovou položkou.

gs