pen iconDynamika plynů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Stlačitelné proudění ideálního plynu.
 • Diferenciální a integrální tvary základních bilančních rovnic.
 • Kolmé a šikmé rázové vlny, expanzní vlny.
 • Rozbor průtoku stlačitelných tekutin tryskami a difuzory.

pen iconNumerické metody v technických aplikacích

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Definice základních určujících rovnic pro přenos tepla, hmoty a hybnosti.
 • Modelování mezní vrstvy.
 • Generování výpočetních sítí a adaptivní techniky.

pen iconPřenos hmoty

Rozsah: 7 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z termodynamiky, přenosu tepla a hmoty.
 • Základní bilancování přenosu hmoty a energie: Základní pojmy teorie přenosových jevů. Bilancování fyzikálních veličin. Bilance hybnosti, hmoty a energie.
 • Hlavní mechanismy přenosu hmoty: Koncentrace, rychlost pohybu, hustota toku ve vícesložkových směsích.

pen iconPřenos tepla

Rozsah: 20 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z termodynamiky a přenosu tepla.
 • Základní bilancování přenosu hmoty a energie: Základní pojmy teorie přenosových jevů.
 • Bilancování fyzikálních veličin.
 • Bilance hybnosti, hmoty a energie.
 • Kinematika proudění tekutiny, konstitutivní rovnice tekutiny: Navier-Stokesova rovnice, řešení N-S rovnice v limitních případech.

pen iconTechnika ochrany životního prostředí

Rozsah: 20 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z teorie ŽP.
 • Ekologie, ekosystém a některé související pojmy.
 • Zdroje biosféry-základní členění.
 • Sluneční záření.
 • Atmosféra: antropogenní znečišťování ovzduší, principy odlučování částečkových a plynných znečisťujících látek.

pen iconTepelně technická měření

Rozsah: 25 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z měřící techniky.
 • Vlastnosti měřících přístrojů.
 • Elektronické vyhodnocovací obvody.
 • Příprava a vyhodnocení experimentu.
 • Nejistoty měření.

pen iconŘízení a regulace energetických zařízení

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Regulační armatury, jmenovitý průtok, pásmo proporcionality, autorita, dvoucestné regulační ventily, třícestní regulační ventily.
 • Čerpadlo jako součást otopné soustavy na přívodu a zpátečce, vztah čerpadla a regulačních armatur.
 • Kontrola a hydraulické seřízení otopné soustavy.

pen iconKavitace

Rozsah: 25 hodin

Obsah:

 • Úvod do fenoménu kavitace.
 • Hydrodynamická kavitace.
 • Kavitace v čerpadlech, vodních turbínách, potrubních sítích.

pen iconZáklady práce s počítačem

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Základní seznámení s PC.
 • Popis a význam jednotlivých částí PC. Základní orientace v pojmech hardware/software.
 • Klávesnice, myš. Význam jednotlivých kláves. Ovládání myši- funkce tlačítek. Klik a dvojklik. Kurzor.
 • Operační systém Windows, základní orientace na ploše. Tlačítko Start. Spouštění programů.

pen iconPokročilá práce s počítačem

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Detailnější pohled na jednotlivé části HW (hardware) jejich základní parametry.
 • Výkon počítače. Notebooky a jejich parametry.
 • Software počítače.
 • Operační systémy – systém Windows.
 • Instalace a odinstalace programů.
 • Základní druhy licencí: shareware, freeware, opensource, trial atd…
 • Připojení k internetu.
 • Druhy internetového připojení, HW potřebný k připojení.
 • Internetové prohlížeče, úvod do poštovních klientů.

pen iconInternetové informační technologie

Rozsah: 32 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z teorie informace – míra informace, entropie, redundance, entita, číselník. Open Source.
 • Internetové protokoly FTP, SMB, TCP/IP, HTTP, server Apache, weboví klienti, webové prohlížeče, základy jazyka HTML, rozšíření XML.
 • Základy stylování souboru HTML pomocí kaskádových stylů CSS, vložené styly, styly na úrovni dokumentu, externí styly, třídy, pseudotřídy, selektory, dědičnost, podpora prohlížečů.

pen iconSoftwarová podpora automatického řízení, Programování v Matlabu

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Úvod – výkonný jazyk pro technické výpočty, vizualizaci a programování, použití MATLAB, požadavky na instalaci, proměnné a funkce, nápověda-HELP.
 • Základní operace s maticemi – vytváření vektorů a matic, základní operace a funkce, práce s polynomy a interpolace, funkce a příkazy pro práci s maticemi.
 • Řízení průběhu výpočtu a vizualizace – dvourozměrné grafy a třírozměrné grafy.

pen iconMetoda konečných prvků- teoretické základy

Rozsah: 15 hodin

Obsah:

 • Definice jednoduchého prvku a bázových funkcí pro rovinnou úlohu.
 • Požadavek spojitosti posuvů.
 • Hustota deformační energie.

pen iconVybrané kapitoly z nauky o kmitání a z dynamiky strojů s využitím PC

Rozsah: 15 hodin

Obsah:

 • Komplexní dynamické vyšetřování konstrukcí.
 • Ilustrační příklad z technické praxe.
 • Reálný systém a jeho dynamické modely.
 • Software pro dynamické výpočty s ohledem na možnosti aplikací na PC.
 • Metody sestavování pohybových rovnic (Newtonovy zákony a Lagrangeovy rovnice druhého druhu).
 • Příklady sestavování modelů dynamických systémů.
 • Lineární systémy a jejich diskretizované modely.
 • Výpočty vlastních frekvencí a amplitud ustálených vynucených kmitů.
 • Maticová formulace problému a implementace na PC.

pen iconÚnosnost strojních součástí z hlediska únavy materiálu

Rozsah: 14 – 20 hodin

Obsah:

 • Vliv vrubu na napjatost součástí při statickém zatížení pro křehký a houževnatý materiál.
 • Tvarový činitel.
 • Kontaktní úlohy.
 • Vysvětlení únavového jevu.
 • Vzhled lomové plochy při únavové poruše – fraktografie.
 • Definice meze únavy.

pen iconNauka o materiálu I

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Krystalová stavba kovů, pomy krystalit, prostorová mřížka, uzlový bod.
 • Vazby mezi atomy.
 • Základní druhy krystalových mřížek a jejich charakteristika.
 • Poruchy krystalové stavby: bodové, čárové, plošné.
 • Vlastnosti materiálů- rozdělení.
 • Fyzikální vlastnosti (elektrické, tepelné, magnetické).
 • Mechanické vlastnosti materiálů.
 • Napjatost a deformace.
 • Zpevnění a rekrystalizace.
 • Technologické vlastnosti materiálů.
 • Zkoušení materiálových vlastností.
 • Rozdělení – zkoušky mechanické statické a dynamické (zkouška tahem, tlakem, ohybem, střihem, krutem, zkoušky rázové, zkoušky únavy, tečení).
 • Zkoušky tvrdosti – rozdělení, zkouška dle Brinella, Vickerse, Rockwella, mikrotvrdost.
 • Zkoušky technologické.
 • Zkoušky defektoskopické.
 • Základy optické mikroskopie.

pen iconNauka o materiálu II

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Oceli, jejich stručná charakteristika, druhy, rozdělení.
 • Litiny – druhy, tepelné zpracování, charakteristika.
 • Neželezné kovy obecně, jejich rozdělení, uplatnění v průmyslu.
 • Měď, její vlastnosti, možnosti použití.
 • Slitiny mědi.
 • Mosazi, tvrdé pájky, bronzy.
 • Speciální slitiny mědi, stručná charakteristika nejpoužívanějších slitin včetně technických aplikací.
 • Hliník a jeho slitiny.
 • Čistý hliník a jeho použití.
 • Slitiny Al ke tváření a odlévání tepelné zpracování hliníkových slitin.
 • Stručná charakteristika nejpoužívanějších slitin.

pen iconTeorie tepelného zpracování

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Fyzikálně- metalurgické základy tepelného zpracování: rovnovážné diagramy fázové přeměny – difúzní a bezdifúzní.
 • Ohřev a ochlazování vsázky.
 • Sdílení tepla.
 • Řízené ochlazování.
 • Tepelná a teplotní vodivost.
 • Ochlazování media.
 • Tepelná pnutí ve vsázce.
 • Difúzní procesy v tepelném zpracování.
 • Fickovy zákony a jejich užití.

pen iconKompozitní materiály

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Moderní technické materiály a jejich rozdělení.
 • Optimalizace vlastností materiálů.
 • Homogenní a heterogenní materiály.
 • Povrchové jevy a jejich úloha.
 • Smáčivost.
 • Adheze a její měření.
 • Vlivy na adhezi, lubrikace.
 • Kompozity – definice a rozdělení.
 • Synergický efekt v kompozitech.
 • Matematické modely kompozitů.
 • Možnosti výpočtu vlastností kompozitu z vlastností složek.

pen iconNekovové materiály I – sklo a keramika

Rozsah: 12 hodin

Obsah:

 • Amorfní stav a jeho vlastnosti.
 • Krystalizační rychlost.
 • Rychlost nukleace.
 • Možnost ovlivnění nukleace.
 • Vztah rychlosti nukleace a kryst. struktury.
 • Sklotvorné kysličníky.
 • Sklotvorné přísady.
 • Stabilizační přísady.
 • Barvicí přísady.
 • Borosilikátová skla.
 • Křemenné sklo.
 • Technická skla.
 • Kovová skla.
 • Kvasikrystaly.
 • Vlastnosti kovových skel.
 • Metody přípravy kovových skel z taveniny a z plynné fáze.

pen iconNekovové materiály II – polymery, biopolymery a biokompozity, nanostrukturní materiály

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základní rozdělení- reaktoplasty, termoplasty, pryže.
 • Polymery amorfní a krystalické.
 • Homopolymery, kopolymery.
 • Polymerace, polyadice, polykondenzace.
 • Stavba polymerního řetězce – monomer, monomerní jednotka, strukturní jednota, stavební jednotka.
 • Polymerační stupeň, vaznost.
 • Tvar makromolekul, takticita.
 • Střední molární hmotnost.
 • Nadmolekulární struktura.
 • Krystalizace.
 • Přechodové teploty – teplota tání, teplota skelného přechodu, teplota křehnutí.

pen iconMateriály pro konstrukční aplikace

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Úvod.
 • Rozdělení konstrukčních materiálů.
 • Hlediska pro volbu materiálů.
 • Vlastnosti a zásady jejich uvádění do konstrukční dokumentace.
 • Materiálové normy EN ČSN, ON.
 • Klíč značení norem materiálů.
 • Konstrukční oceli obvyklé jakosti.
 • Ušlechtilé konstrukční oceli.
 • Oceli na odlitky.
 • Souvislost chemického složení a vlastností.
 • Možnosti ovlivnění pro konstruktéra důležitých vlastností.
 • Charakteristika a zásady pro volbu legovaných ocelí.
 • Současné směry vývoje ocelí obvyklých jakostí i ušlechtilých.
 • Oceli k zušlechťování, cementování a nitridování.
 • Vlastnosti, charakteristika.
 • Příklady volby pro typické součásti.
 • Možnosti úprav vlastností tepelným zpracováním.
 • Oceli se zvýšenou obrobitelností.

pen iconTepelné zpracování a zkoušení materiálu

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Základní termodynamiky procesů v materiálu při tepelném zpracování.
 • Pojem soustava, složka, pravidla fází, krystalická mřížka.
 • Poruchy mřížky a jejich druhy.
 • Teorie procesu tepelného zpracování.
 • Fázové přeměny v ocelích.
 • Austenitizace, perlitická, bainitická a martenzitická přeměna.
 • Vliv rychlosti ohřevu na teplotu přeměny austenitu.
 • Primární a sekundární zrno a vliv výše teploty na jeho velikost.
 • Zákony přestupu tepla a jejich aplikace při ohřevu různých dílů.
 • Zařízení na tepelné zpracování.
 • Ohřev, druhy pecí, jejich hlavní části a konstrukce.
 • Ochlazovací prostředí, měření parametrů rychlosti chlazení.
 • Moderní trendy procesů a zařízení.

pen iconVlastnosti a užití kovových materiálů

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Úvod.
 • Rozdělení kovových materiálů.
 • Vlastnosti kovových materiálů.
 • Materiálové normy.
 • Čistota kovů a slitin.
 • Chemické složení slitin, způsoby zjišťování chemického složení kovových materiálů.
 • Vliv chemického složení na vlastnosti kovů.
 • Konstrukční oceli.
 • Charakteristika, příklady, použití.
 • Vliv chemického složení na vlastnosti.
 • Současné směry vývoje.
 • Oceli na odlitky a litiny.
 • Rozdělení, vlastnosti a význam.
 • Příklady použití v praxi.

pen iconIntegrita povrchu

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Struktura povrchu.
 • Experimentální metody hodnocení struktur.
 • Hodnocení tloušťky, adheze a pórovitosti. atd.

pen iconTechnologie obrábění

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Historie obrábění.
 • Základní pomy, základní části nástroje.
 • Geometrie nástroje, nástrojová souřadná soustava, nástrojové úhly.
 • Vliv řezných úhlů na proces obrábění.
 • Nástrojové materiály.
 • Charakteristika výrobních metod a zařízení.
 • Kontrola přesnosti obráběcích strojů.

pen iconMetrologie a montáž

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy metrologie, lícování délkových rozměrů.
 • Výpočet a kontrola kalibrů.
 • Zpracování chyb měření.
 • Měření na optických přístrojích.
 • Měření na pneumatických, elektrokontaktních a elektroindukčních přístrojích.
 • Měření úhlů a kuželů.
 • Měření a kontrola závitů.
 • Měření drsnosti povrchu.
 • Přesnost ozubených kol, měření a kontrola ozubených kol.

pen iconTechnologické postupy

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Úvod do předmětu.
 • Výrobní proces, jeho členění.
 • Technická příprava výroby, podklady pro navrhování výrobních postupů.
 • Sestavování technologických postupů.
 • Volba technologických metod.
 • Etapy technologického postupu pro obrábění.
 • Obecná forma postupu.
 • Polotovar-druhy, přídavky na obrábění, norma spotřeby materiálu, volba polotovaru.
 • Význam a druhy základen.
 • Ustavení, opírání a podpírání, úchylky ustavení, upínání.

pen iconTechnologické projekty

Rozsah: 36 hodin

Obsah:

 • Základní fáze projektování strojírenských závodů- situování, generální řešení, detailní dispozice, realizace a rozběh výroby. Postup vypracování projektu-jednotlivé etapy pro danou úroveň projektu a náležitosti dispozičního řešení.
 • Obecné metody sestavování modelů pro projektování – problém prostorové organizace výrobního procesu, příslušené rozbory, modelová technika.

pen iconTeorie obrábění

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Vývoj teorie obrábění.
 • Strojírenská výroba a obrábění.
 • Pojem, obsah a definice teorie obrábění.
 • Výzkum procesu obrábění.
 • Oblasti plastických deformací.
 • Experimentální výzkum tvorby třísky.
 • Dynamika procesu obrábění.
 • Energetická bilance procesu obrábění.
 • Řezné síly a způsoby jejich určování.

pen iconTeorie montáže

Rozsah: 15 hodin

Obsah:

 • Pojem montáže, montáž ruční, automatizovaná, montážní technologická soustava, specifikace a místo montáže ve výrobním procesu.
 • Výrobek a jeho struktura, základny, rozměrové řetězce, metody montáže s úplnou a částečnou vyměnitelností, druhy řetězců, konstrukční charakter členů řetězců.
 • Podmínka smontovatelnosti, geometrická interpretace, matematická formulace, dovolená hodnota úchylky orientace.

pen iconVozidlové motory

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Obecná rozdělení VM z hlediska souvislosti s tepelnými stroji.
 • Výhody a nevýhody pístových spalovacích motorů.
 • Základní parametry PSM, jejich výkonová a energetická bilance.
 • Charakteristiky PSM, důvody jejich zjišťování a korekce vlivu okolních podmínek.
 • Základní požadavky na paliva pro PSM.

pen iconZáklady teorie vozidel

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Druhy vozidel a vymezení předmětu.
 • Základní a měrné parametry vozidel. Statika vozidel.
 • Ústrojí vozidel.
 • Způsoby přenosu výkonu a jeho základní koncepce.
 • Hnací ústrojí.
 • Rozdělení toku momentu na jízdní ústrojí.
 • Spolupráce pístového spalovacího motoru s převodovým ústrojím.
 • Měniče charakteristik.

pen iconZáklady automobilové techniky

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Obecné vymezení vozidel jako dopravních prostředků.
 • Silniční vozidla (kategorie, hmotnosti, počet náprav, dovolené nápravové tlaky, max. rozměry).
 • Speciální automobily, velkoobjemová přeprava zboží.
 • Uspořádání pohonu, jeho uplatnění.
 • Ideální a skutečné charakteristiky výkonu, momentu a hnací síly automobilu a jejích omezení.
 • Části podvozku.
 • Pneumatiky a jejich označování.
 • Zavěšení kol a jejich praktické použití.

pen iconMotorová vozidla a životní prostředí

Rozsah: 26 hodin

Obsah:

 • Motorové vozidlo a potřebná mechanická energie k pohonu motorových vozidel.
 • Spalovací motor jako zdroj mechanické energie ve vozidle.
 • Paliva pro motorová vozidla: klasická kapalná paliva, alternativní paliva, paliva budoucnosti.

pen iconPneumatické pohony

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Vlastnosti pneumatických pohonů, základní pojmy, značky.
 • Vlastnosti, výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
 • Prvky pro úpravu tlakového vzduchu.
 • Pneumotory, typy a upevnění do konstrukce stroje.
 • Konstrukční řešení a principy činnosti pneumatických prvků.

pen iconTechnologie skla

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Úvod.
 • Základní pojmy.
 • Krystalický, kapalný a skelný stav.
 • Definice skla, složení, struktura a druhy skel.
 • Sklářské suroviny.
 • Sklářská vsázka a sklářský kmen.
 • Příprava vsázky.
 • Typy a zařízení kmenáren.
 • Teorie a technologie tavení skla.
 • Činitelé ovlivňující dobu tavení.
 • Čeření a homogenizace skloviny.

pen iconZáklady počítačové grafiky

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Úvod do počítačové grafiky.
 • Obraz a jeho reprezentace.
 • Rasterizace.
 • Reprezentace rastrového obrazu.
 • Barvy v počítačové grafice.
 • Geometrické a počítačové modelování.
 • Modelování v CAD systémech.
 • Přenos datových souborů.

pen iconZáklady robotiky

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Definice a skladba průmyslového robotu.
 • Pohony PR, tekutinové pohony a elektropohony, speciální převody pro servopohony PR.
 • Pohybové jednotky a moduly ve stavbě PR.

pen iconVýroba a zušlechťování skla a skleněné bižuterie

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Tavení barevných sklovin.
 • Typy tavicích a pomocných pecí.
 • Tvarování skleněných bižuterních polotovarů.
 • Tažení tyčí, rokajlových trubiček, profilových tyčí, kapilár.

pen iconTechnologie I

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Význam beztřískových technologií pro strojírenskou výrobu.
 • Současný stav a perspektivy výroby odlitků.
 • Základy tuhnutí slévárenských slitin.
 • Slévárenské vlastnosti vybraných typů slévárenských slitin.
 • Faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti.
 • Výroba slévárenských forem.
 • Netrvalé formy – metody zpevňování forem.

pen iconMetalurgie slévárenských slitin

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Termodynamické základy tavícího procesu.
 • Plyny v kovech, odplyňování a kontrola stavu tavenin z hlediska naplnění.
 • Metalurgie litin s lupínkovým grafitem (tavení v kuplovnách, elektrických pecích, duplex, úpravy tekuté litiny, udržování).

pen iconTeorie slévání

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Postavení odlitků ve strojírenské výrobě a úloha slévárenské výroby ve srovnání s ostatními výrobními technologiemi. Namáhání forem a jejich požadované vlastnosti.
 • Slévárenské forma a formovací směsi.
 • Formovací směsi, charakteristika pojiva a ostřiva.
 • Způsoby zhušťování formovacích směsí.
 • Kovové taveniny a jejich vlastnosti.
 • Tání kovů a slitin, struktura a vlastnosti tavenin kovů, povrchové a mezifázové napětí tavenin.

pen iconNavrhování a hodnocení odlitků

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Jakost odlitků, komplexní systém řízení jakosti.
 • Vady odlitků, klasifikace vad odlitků. Systém podle ISO.
 • Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti, povrchové vady, porušení souvislosti.
 • Dutiny, makroskopické vměstky a vady makrostruktury a mikrostruktury.
 • Vady chemického složení a vlastností odlitků.

pen iconSlévárenské stroje a zařízení

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Charakteristika a rozdělení zařízení slévárenských provozů.
 • Zařízení skladů ve slévárenských provozech.
 • Zařízení pro přípravu formovacích a jádrových směsí – principy přípravy směsí.
 • Zařízení pro úpravu vratných směsí.
 • Zařízení pro regeneraci ostřiva – pro regeneraci suchou, mokrou, tepelnou.

pen iconSlévárenské formy

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Charakteristika a rozdělení slévárenských forem.
 • Netrvalé formy.
 • Regenerace formovacích směsí.
 • Podstata pojivových systémů I. generace., II. generace, olejová pojiva.
 • Interakce odlitku a pískové slévárenské formy.
 • Plynový režim pískových forem a jeho důsledky.

pen iconMetalurgická výroba

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Zásady tvorby a zpracování technologických postupů pro metalurgické operace.
 • Technologičnost konstrukce odlitků.
 • Stroje a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Kontrolní a zkušební přístroje.
 • Stroje a zařízení pro tavení a odlévání.
 • Stroje a zařízení pro uvolňování odlitků z forem a pro dokončovací operace.

pen iconStrojírenská metalurgie

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Zásady přípravy kovové vsázky pro tavbu oceli a litiny. Řízení a kontrola tavby v elektrických pecích a kupolní peci. Vedení řízení a kontrola tavby Al slitin a Cu slitin.
 • Příprava, zpracování a kontrola formovacích a jádrových směsí. Metody výroby forem a jader.
 • Optimalizace doby chladnutí odlitků ve formách. Dokončovací slévárenské operace a případně opravy odlitků.

pen iconSpeciální technologie

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Současný stav a perspektivy výroby odlitků.
 • Kvalitativní a ekonomické ukazatele výroby odlitků.
 • Charakteristika svařovacího procesu.
 • Současný stav, vývojové trendy a perspektivy metod svařování a pájení.
 • Charakteristika technologií tváření kovů, současný stav a perspektivy jejich uplatnění.

pen iconSvařované konstrukce a postupy svařování

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Systémy zabezpečení jakosti svařování podle platných norem.
 • Technologičnost výroby svarků a svařovaných konstrukcí.
 • Volba technologie svařování.
 • Stanovení základních parametrů svařování.
 • Svařování konstrukčních ocelí, přídavné materiály.
 • Konstrukce a svarky z nízkouhlíkové a mikrolegované oceli.

pen iconSpeciální metody svařování a pájení

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Současný stav, vývojové trendy a perspektivy metod svařování a pájení.
 • Vymezení pojmů – speciální metody.
 • Svařování tlakem za studena.
 • Svařování výbuchové.
 • Magnetoimpulzní svařování.
 • Svařování difuzní.
 • Svařování třecí, ultrazvukové a vysokofrekvenční.

pen iconSvařovací přípravky a zařízení

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Organizace výroby svařovaných konstrukcí a svarků, návrh svařovny.
 • Zařízení pro obloukové metody svařování.
 • Vývoj elektrických zdrojů pro svařování obloukem.
 • Zařízení pro svařování MIG/MAG, podavače, hořáky, pracovní pomůcky, odsavače zplodin.

pen iconTeorie svařování a pájení

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Historický vývoj svařování.
 • Definice procesů svařování, navařování a pájení.
 • Rozdělení metod svařování a pájení.
 • Metalurgické základy metod tavného svařování.
 • Fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky svařovacích procesů.
 • Metalurgické základy metod tlakového svařování.

pen iconTechnologie II

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Rozdělení tvářecích procesů a jejich charakteristika.
 • Rozdělení technologií tváření kovů.
 • Objemové tváření za tepla. Principy volného a zápustkového kování. Kovací teploty a kovací diagram.
 • Základy dělení materiálu stříháním. Průvodní jevy procesu stříhání a faktory ovlivňující kvalitu výstřižku.

pen iconTeorie zpracování plastů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Postavení nekovových materiálů v technické praxi.
 • Význam plastů, zejména ve strojírenství.
 • Základy reologie tavenin termoplastů.
 • Mocninový zákon, viskoelasticita tavenin
 • Přípravné technologie.
 • Sušení hmot, teorie sušení, výpočet doby sušení, typy sušáren.
 • Granulace, míchání a hnětení.
 • Mletí a drcení materiálu.
 • Recyklace plastů.

pen iconNástroje pro zpracování plastů

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Vývoj nástrojů, způsoby návrhu a konstrukce forem.
 • Materiály používané při návrhu nástrojů, výpočet rozměrů tvarových částí.
 • Rozdělení nástrojů.
 • Vtoková soustava, její volba a řešení.
 • Výpočet násobnosti.
 • Vícenásobné vtokové systémy, živé vtoky, ústí vtoku.
 • Tepelná bilance nástroje.
 • Dvoudeskové a třídeskové nástroje, nástroje s živými vtoky.
 • Konstrukční řešení.

pen iconNavrhování výrobků z plastů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Význam a cíl navrhování výrobků z plastů.
 • Funkčnosti a technologičnost tvaru.
 • Ekonomie návrhu.
 • Vzhled a vlastnosti.
 • Vliv technologických podmínek zpracování na kvalitu výrobku.
 • Aplikace CAD/CAM systémů při návrhu a pevnostní kontrole výrobků z plastů.
 • Zásady konstruování a kreslení v systému CATIA.
 • Typy křivek, použití hlavních funkcí a menu, práce se skupinami, vrstvami a barvami.

pen iconVlastnosti a aplikace plastů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Úvod, Fyzika polymerů: Historie polymerních materiálů, jejich postavení a aplikace v technickém průmyslu.
 • Termodynamické a viskoelastické vlastnosti plastů: Termodynamické vlastnosti polymerů.
 • Fyzikální a mechanické vlastnosti plastů: Hustota a metody stanovení.
 • Chování plastů při statickém namáhání.

pen iconStroje pro zpracování plastů a tváření kovů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Rozdělení strojů a zařízení pro zpracování plastů. Stroje pro přípravné zpracování plastů. Válcovací stroje, pohony a zastavování, odvíjecí a navíjecí ústrojí.
 • Vstřikovací stroje pro termoplasty, jejich konstrukce (rám, vstřikovací a plastikační jednotka, trysky, pohon, uzavírací ústrojí a regulace)
 • Vytlačovací stroje, principy konstrukce, jednotlivé části vytlačovacích strojů. Vytlačovací hlavy.

pen iconTechnologie zpracování plechů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základní rozdělení jednotlivých technologií zpracování plechů, výpočet energo-silových parametrů pro jednotlivé technologie.
 • Vliv tváření na funkční vlastnosti výlisků, hodnocen tvařitelnosti plechů ve vztahu k jednotlivým technologiím, obecné zásady pro volbu a využití plechů jako konstrukčního materiálu.
 • Současný stav a trendy v oblasti výroby a zpracování plechů.
 • Teorie a metody komplexního hodnocení technologické tvařitelnosti.
 • Teoretický rozbor procesu stříhání plechů.
 • Analýza vlivu vybraných faktorů ve vztahu k jednotlivým technologiím stříhání.
 • Průvodní jevy procesu stříhání, omezující faktory a dosažitelné parametry.

pen iconTvařitelnost plechů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Princip a charakteristika zkoušek tvařitelnosti. Zkouška tahem: určování základních materiálových charakteristik. Metodika určování normálové anizotropie, homogenní tažnosti.
 • Princip a charakteristika napodobňujících zkoušek tvařitelnosti.
 • Zkouška hloubením dle Erichsena, zkouška hlubokotažnosti dle Gross-Engelhardta, zkouška hydraulická, pěchováním, zkouška rozšiřováním dle Siebela a Pompa-zjišťování vlivu střižné mezery na mezní deformace okrajových částí výlisku.
 • Diagram mezních přetvoření (DMP), způsoby jejich určování. Požadavky na deformační sítě.

pen iconKonstrukce nástrojů pro tváření

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Rozdělení technologií tváření ve vztahu ke konstrukci nástrojů.
 • Technicko-ekonomické zásady pro konstrukční řešení nástrojů v návaznosti na volbu tvářecích strojů a mechanizačních a automatizačních zařízení.
 • Střižné nástroje pro dělení materiálu.
 • Jednoduché střižné nástroje pro vystřihování a děrování.
 • Ohýbací nástroje.
 • Nástroje pro ohraňovací lisy a profilování.
 • Konstrukce nástrojů pro ohýbání plechů do tvaru V a U na lisech.

pen iconTvářené díly v automobilovém průmyslu

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Specifika zpracování plechů v automobilovém průmyslu.
 • Charakteristika materiálů používaných pro stavbu karoserie.
 • Určování základních vlastností materiálů.
 • Nové materiály používané na stavbu karosérie automobilu, pevnostní plechy, sendvičové materiály, svařované přístřihy, slitiny na bázi Al-Mg.
 • Speciální metody tváření plechů, profilů, trubek.
 • Základní metody spojování výlisků z plechů.

pen iconCAD I a II

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Modelování svěrky a hřídele.
 • Používání pracovních rovin, nebo vztažných bodů, os a umístěných prvků jako díra, sražení, zaoblení.
 • Pružina a plech.
 • Tvorba složitějších těles-deformace ploch-úkosy přídavky na obdábění, rádiusy –model odlitku.
 • Tvorba výkresu z 3D modelu, pohledy, parametrické koty, referenční kóty, strojírenské značky.

pen iconČásti strojů

Rozsah: 22 hodin

Obsah:

 • Návrh a pevnostní kontrola strojních součástí – Všeobecné zásady pro navrhování strojních součástí.
 • Klasifikace provozního zatěžování.
 • Druhy spojení strojních součástí – Šroubové spoje.
 • Tuhost šroubů a spojovaných součástí.
 • Výpočet šroubů s předpětím při zatížení proměnnou provozní silou.
 • Valivá a kluzná ložiska a vedení – valivá ložiska.
 • Konstrukce, trvanlivost, základní dynamická a statická únosnost, ekvivalentní dynamické zatížení a mezní otáčky.

pen iconProgramování v CAD

Rozsah: 21 hodin

Obsah:

 • Možnosti programování v prostředí AutoCAD, externí příkazy, soubor acad.pgp, acad.Isp.
 • Syntaxe a struktura programů.
 • Úvod do programování ve Visual Lispu v AutoCaDu.
 • Menu AutoCADu.
 • AutoLisp, příkazy a funkce, jejich využití při programování.

pen iconKonstrukční cvičení

Rozsah: 3 dny

Obsah:

 • Procvičení konstrukčních úloh z předmětu části a mechanismy strojů.
 • Konstrukce řetězových a řemenových převod, návrh a konstrukce převodovek a převodových skříní, pevnostní výpočty a výpočty MKP.
 • Konstrukční návrh dvoustupňového řemenového nebo řetězového převodu, výkres předlohy s řemenicemi nebo řetězovými koly, výrobní výkres řemenice, resp. řetězového kola.
 • Převodovka v kombinaci čelních ozubených soukolí se šnekovým převodem.

pen iconPočítačová podpora konstruování

Rozsah: 4 dny

Obsah:

 • Prostředí programu Pro/Engineer, operační systémy, uživatelská nastavení, systémové proměnné, konfigurační soubory a základní práce se soubory.
 • Vytváření a použití pomocných konstrukčních prvků, skicování průřezu.
 • Zvláštní tvorby profilů v Pro/E, speciální profily, křivky typu kuželosečka a spline.

pen iconVybrané statě z konstrukce strojů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Klikový mechanismus u hnacích a hnaných strojů.
 • Vyvažování setrvačných sil klikového mechanismu stroje.
 • Náhrada členů mechanismu hmotnými body.
 • Vyvažování setrvačných účinků u strojů s propojenými klikami.
 • Vačkové mechanismy.
 • Vačky mechanismů pracovních strojů a vačky motorů.
 • Tříčlenný vačkový mechanismus s posuvným zvedákem.
 • Nekruhová ozubená soukolí.
 • Geometrie, kinematika a dynamika převodů s nekruhovými ozubenými koly.
 • Syntéze s rovinnými mechanismy.

pen iconZáklady konstruování

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Úvod do problematiky, úkoly a postavení konstrukce ve výrobní základně.
 • Standardizace a výrobní dokumentace.
 • Normalizované prostředky pro vypracování technické dokumentace.
 • Základní metody a pravidla zobrazování.
 • Řezy, průřezy, průniky a rozviny.
 • Názorné zobrazování.
 • Kótování na technických výkresech.
 • Zvláštní způsoby kótování, funkčnost a technologičnost kótování.

pen iconMechanika textilních strojů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Balónování příze na textilních strojích.
 • Dvojdimensionální a třídimensionální matematický model balónující příze.
 • Stacionární, kvazistacionární a nestacionární okrajové podmínky.
 • Aplikace v konstrukci textilních strojů.
 • Modelování balónující příze v navíjecích a odvíjecích procesech.
 • Výpočet křivky balónující příze.
 • Konkrétní aplikace modelu balónující příze v soustavě prstenec-běžec.
 • Odvození pohybové rovnice běžce.
 • Analýza zvyšování výkonu prstencových strojů.

pen iconPočítačové modelování mechanických soustav

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Význam modelování mechanických soustav v konstrukci strojů.
 • Principy modelování mechanických soustav s počítačovou podporou.
 • Vytváření geometrického modelu tělesa soustavy a jeho editace.
 • Nástroje pro návrh geometrie.
 • Import a export geometrie těles soustavy.
 • Spolupráce s CAD programy.

pen iconStavba mechanismů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Cíl a náplň předmětu, současný stav vývoje oboru ve světě.
 • Základní pojmy stavby kinematických řetězů.
 • Nižší a vyšší kinematické dvojice.
 • Stupeň volnosti kinematické dvojice.
 • Tvorba kinematických řetězů.
 • Assurovy soustavné skupiny.
 • Prostorové kinematické řetězce.
 • Stupeň volnosti prostorových kinematických řetězců.
 • Sférické mechanismy. Trajektorie bodů mechanismu.
 • Pohybová transformace.
 • Pojem transformačního úhlu mezi dvěma členy mechanismu.

pen iconAplikace metody konečných prvků I

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Význam výpočtových prvků a její aplikace v konstrukci strojů a zařízení.
 • Výpočtové systémy založené na diskretizaci těles a jejich napojení na CAD.
 • Konvergence a přesnost řešení MKP.
 • Tvorba výpočtového modelu, způsoby generování sítě konečných prvků.
 • Základní koncepce integrovaných celků programových systémů MKP, modulová architektura výpočtových systémů.
 • Typy úloh podle okrajových podmínek, materiálových modelů a provozních režimů.
 • Rozdělení programových systémů pro podporu inženýrských výpočtů.

pen iconAnalýza mechanických soustav

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Úvod do teorie statiky neprodloužitelného vlákna.
 • Rovnice řetězovky.
 • Základní vztahy.
 • Určení délky oblouku.
 • Vztah těžné a parabolické řetězovky.
 • Délka oblouku a osové síly.
 • Zatížení nehmotného vlákna osamělými silami.
 • Tvar vlákna a osové síly.
 • Ohybově tuhý a pružný rotor.
 • Pojem Lavalova rotoru a jeho charakteristika.
 • Netlumený Lavalův rotor na pevných podporách, pevný systém souřadnic.

pen iconTechnologičnost konstrukcí

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Úvod k současnému stavu průmyslové výroby v ČR.
 • Strategie firem v techn. rozvoji při inovaci a vývoji nových výrobků.
 • Obchodnětechnické informace o konstrukčním řešení vyvíjených výrobků a výrobků konkurenčních firem potřebné k zahájení konstrukčních prací.
 • Postup při vývoji výrobku od modelu po sériovou výrobu, tvorba výrobní dokumentace, technická dokumentace, technické podmínky, jejich význam a obsah.
 • Hlavní technologické požadavky na stroje a jejich význam pro technologičnost konstrukcí.

pen iconLogistika

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Moderní principy řízení podniku, požadavky na podnikové procesy.
 • Vysvětlení základních pojmů.
 • Cíle logistiky, logistika jako integrovaný systém, logistický řetězec atd.
 • Konstruování s ohledem na logistické procesy.
 • Navrhování technologie s ohledem na logistické procesy.
 • Logistický controlling.
 • Logistické náklady a služby.

pen iconEnergetické využití odpadů

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Předpoklady pro energetické využití odpadů-průmyslových a komunálních.
 • Příklady a ukázky aplikací.
 • Koncepce termického využití komunálního odpadu.
 • Kotle pro spalování.
 • Energetické využívání čistírenských kalů.
 • Efektivita energetického využívání odpadu.

pen iconMechanika tekutin a proudové stroje

Rozsah: 20 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy mechaniky tekutin a termodynamiky.
 • Základní rovnice mechaniky tekutin.
 • Eulerovy rovnice.
 • Bernoulliho rovnice.
 • Rovnice kontinuity.
 • Základní měření hydrodynamických veličin.
 • Proudění tekutiny potrubím.
 • Stroje na dopravu a stlačování tekutin.

pen iconNumerické metody – simulace toků ve vnitřní a vnější aerodynamice

Rozsah: 22 hodin

Obsah:

 • Matematické formulace rovnic fyzikálních základů přenosu hybnosti tepla a hmoty.
 • Rovnice pro vedení tepla, přirozenou a nucenou konvekci.
 • Základní určující parametry proudění, okrajové a počáteční podmínky.
 • Řešení konkrétních praktických úloh pomocí programu Fluent.

pen iconObnovitelné energetické zdroje

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Druhy přeměny a akumulace energie – fyzikální podstata energie, aplikace I. a II. zákona termodynamiky, jednotlivé formy energie a jejich vzájemná transformace, zdroje energie na Zemi, způsoby akulumace el. Energie, druhy el. akumulátorů a jejich vlastnosti.
 • Sluneční energie.
 • Biomasa-co je biomasa, způsoby využití biomasy k energetickým účelům, jednotlivé druhy a vlastnosti biopaliv, způsoby zpracování a zušlechtění výchozích surovin.
 • Voda a vítr-historie, principy, primární výpočty, základní rozdělení vodních a větrných elektráren, potenciál v ČR, typy turbín, regulace systémů, druhy generátorů.

pen iconPřenos tepla a hmoty, úspory ve vytápění

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z problematiky sdílení tepla: teplota, tepelná kapacita, tepelná vodivost, součinitel přestupu tepla.
 • Mechanismy přenosu tepla (kondukce, konvekce, radiace).
 • Tepelná pohoda při sálavém vytápění a chlazení, vliv radiace na člověka.
 • Základní definice a podrobný výpočet.
 • Příklady a ukázky aplikací – větrání, vlhkost, rekuperace.
 • Úspory ve vytápění – podlahové vytápění, sálavé panely pro nízkoenergetické domy.
 • Nízkoteplotní kotle, kondenzační kotle, jejich účinnosti a zdroje úspor ve vytápění.

pen iconTurbulence a mezní vrstvy

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Moderní fyzikální teorie vazkosti.
 • Koncepce turbulentní viskozity.
 • Přenos hybnosti u nenewtonských tekutin, reogramy, Binghamské tekutiny.
 • Mechanické modely vazkosti, „paměť“ a koherentní struktury.
 • Teorie mezní vrstvy a jejího odtržení.
 • Nestabilita laminárních smykových oblastí a přechod do turbulence.
 • Krize odporu.
 • Metody analýzy turbulentních toků.
 • Spektra turbulence, modely turbulence.

pen iconTermodynamika a tepelné stroje

Rozsah: 20 hodin

Obsah:

 • Termodynamika ideálních plynů, první zákon termodynamiky pro uzavřený a otevřený systém, technická práce, rovnice stavu, tepelná roztažnost, stlačitelnost, rozpínavost homogenních látek.
 • Reálné plyny, směsi plynů.
 • Termodynamika par, směšovací procesy.
 • Vlhký vzduch, Mollierův diagram vlhkého vzduchu, míšení, vlhčení, adiabatické odpařování, měření relativní vlhkosti.
 • Porovnávací cykly: spalovací motory, plynové turbíny a proudové motory, kompresory.

pen iconEfektivní technologie v oblasti energetiky

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základy energetických procesů. Zvyšování účinnosti energetických zařízení.
 • Analýza energetické náročnosti výrobních technologií. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů.
 • Tepelné izolace budov, měření termovizní kamerou.

pen iconSoftwarová podpora automatického řízení, programování v labview

Rozsah: 32 hodin

Obsah:

 • Úvod do LabVIEW – objektového grafického jazyka G.
 • Čelní panel virtuálního přístroje, blokový diagram.
 • Menu a palety nástrojů a funkcí.
 • Základní datové typy.
 • Aritmetické operátory.
 • Řízení toku programu.
 • Cyklus for a while.
 • Využití shift registru a zpětnovazebního uzlu.
 • Relační operátory.
 • Konstrukce case, konstrukce sekvence.
 • Časovaný cyklus while.
 • Jednorozměrná a vícerozměrná pole.
 • Funkce pro manipulaci s poli-vytvoření, inicializace, zjištění a změna velikosti.
 • Práce s řetězci.
 • Spojování, vyhledávání subřetězců, atd.

pen iconMěření a automatické řízení v Labview

Rozsah: 32 hodin

Obsah:

 • Základní pojmy z oblasti měření a automatického řízení.
 • Zpětnovazební regulační smyčka.
 • Regulátory a jejich rozdělení.
 • Proporcionálně integračně derivační regulátor PID.
 • Rozdělení signálů.
 • Optimální volba frekvence vzorkování.
 • Aliasing signálu.
 • Výběr konfigurace hardwaru pro měření a regulaci.
 • Univerzální měřící NI-DAQ karty, NI-PXI zařízení I.

pen iconMetody konečných prvků (MKP) – aplikace

Rozsah: 12 hodin

Obsah:

 • Seznámení s prostředím programu, struktura programu, reálné možnosti, volba souřadného systému, vstupy a výstupy programu.
 • Typy prvků, tvoření MKP sítí, typy sítí, výhody a nevýhody pro konkrétní aplikace.
 • Typy okrajových podmínek, jejich zadávání, materiálové databáze.
 • Ladění výpočtu a postprocessing, interpretace výsledků.
 • Úloha s využitím prvku beam.

pen iconPočítačové simulace mechanických systémů

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základní náhled na mechanické systémy.
 • Matematický zápis jednoduchého modelu s přihlédnutím na přípravu pro počítačové řešení.
 • Analytické řešení jednoduchých mechanických systémů.
 • Numerické řešení rovnic popisujících mechanické systémy.
 • Typy integračních metod, jejich výhody, úskalí.
 • Základy práce v matematických prostředích MathCAD.
 • Simulace rovinných úloh v prostředí Working Model 2D.
 • Seznámení s programem a jeho možnostmi, stavba modelu, celkový náhled na řešenou problematiku.
 • Simulace a jejich nastavení.
 • Zpracování výsledků.

pen iconNedestruktivní diagnostika vad

Rozsah: 18 hodin

Obsah:

 • Úvod. Organizace systému defektoskopie, požadavky, bezpečnostní předpisy.
 • Role defektoskopie v praxi technika ve strojírenství.
 • Kvalifikace defektoskopického personálu a organizace defektoskopické služby.
 • Přehled standardizace v oboru.
 • Vizuální kontrola a zkoušky těsnosti.
 • Nepřímá, přímá.
 • Technické endoskopy.
 • Metody pro zjišťování netěsností.
 • Zkoušky integrální a lokalizační.
 • Prozařovací metody.
 • Zdroje záření.

pen iconNedestruktivní testování materiálových vlastností

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Úvod.
 • Organizace systému defektoskopie, požadavky, bezpečnostní předpisy.
 • Základy nauky o slitinách železa – ocelí a litin a o slitinách Al, nekovech.
 • Fázové diagramy.
 • Přehled defektoskopických metod – ultrazvukové, prozařovací, magnetické, vířivoproudé, kapilární, vizuální, zkoušky netěsnosti, metody vodivostní, infračervené.
 • Nejčastější aplikované postupy – akustické metody strukturoskopie.
 • Oborové využití strukturoskopie s výsledky a doporučení pro – slévárny litin s kuličkovým grafitem, litin s lupínkovým grafitem, lité oceli atd.

pen iconStandardizace materiálů v ČR po vstupu do EU

Rozsah: 6 hodin

Obsah:

 • Úvod.
 • Rozdělení technických materiálů.
 • Materiálová část technické dokumentace strojírenských výrobků.
 • Vlastnosti a zásady jejich uvádění do konstrukční a technologické dokumentace.
 • Materiálové poznámky, specifikace tepelného zpracování, vrstev, kontroly povrchových vad a mechanických či fyzikálních vlastností.
 • Technické normy materiálového polotovaru.
 • Systém a příklady EN ČSN a ČSN označování ocelí konstrukčních, vysokolegovaných, nástrojových, litých – doplňkové znaky.
 • Typické normované skupiny ocelí a litin.

pen iconTepelné vlastnosti materiálů

Rozsah: 12 hodin

Obsah:

 • Základy termodynamiky a elementy statistické fyziky, nezbytné pro pochopení vlivu teploty na stav a vlastnosti materiálů.
 • Kmity mříže.
 • Debyeova teplota.
 • Tepelná kapacita materiálů.
 • Teplotní roztažnost.
 • Difúze, elektrická vodivost, tepelná vodivost, tepelná difuzivita.
 • Základy termodynamiky materiálů.
 • Rovnováha soustavy, Gibbsovo fázové pravidlo.
 • Fázové transformace, jejich klasifikace.
 • Experimentální metody.

pen iconTechnologie broušení

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Pohled do historie broušení.
 • Charakteristické znaky dokončovací operace broušení.
 • Brousicí nástroje a jejich specifická příprava k obrábění.
 • Volba brousicího nástroje.
 • Netradiční metody broušení.
 • Chlazení při broušení.
 • Navrhování řezných podmínek.
 • Základní chyby při broušení.
 • Výzkum procesu broušení na KOM TU v Liberci.

pen iconSpeciální metody v oboru obrábění

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Evoluce v oboru obrábění – od ručního obrábění k obrábění inteligentnímu.
 • Příklady výzkumu speciálních metod v oboru obrábění.
 • Racionální návrh konstrukce a podmínek užití diamantových brousicích kotoučů.
 • Výběr druhu diamantového prášku.
 • Modely změny poloh diamantových zrn ve vazbě a jejich poměry při broušení.
 • Budoucnost obrábění v samoučících se obráběcích strojích.

pen iconVybrané aspekty technologie obrábění

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Moderní metody obrábění z pohledu konstruktéra.
 • Vývoj obráběcích strojů, rychlostní obrábění, obrábění za sucha, obrábění velmi tvrdých materiálů.
 • Přesnost u jednotlivých technologií.
 • Význam návrhu polotovaru z pohledu konstruktéra – základní požadavky a informace, příklady způsobů výroby polotovarů, zabezpečení a příprava polotovarů při SVP.
 • Hlediska technologičnosti konstrukce. Jakost.

pen iconProjektování výroby

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Rozbory výrobního programu, přesnost a nákladovost výroby.
 • Technologičnost konstrukce, vliv na technologii, náklady a přesnost výroby.
 • Norma spotřeby času pro strojírenskou výrobu a montáž.
 • Principy alokačních problémů při rozmisťování výrobních strojů a zařízení.
 • Hygiena, egonomie, pracovní prostředí ve vztahu k pracovnímu místu.
 • Kapacitní propočty hrubé, přesné na zadaný výrobní plán.

pen iconChyba ustavení při obrábění a montáži

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

 • Výrobní rozměrová chyba a její složky.
 • Chyba ustavení a její příčinné složky.
 • Chyba způsobu ustavení.
 • Chyba způsobu ustavení s vymezenou a nevymezenou vůlí.
 • Příklady určování chyby ustavení pro typové ustavovací plochy a prvky.
 • Chyba ustavení při montáži.
 • Souhrn – zásady pro minimalizaci chyby ustavení.

pen iconMetody dosahování přesnosti výsledných rozměrů při montáži strojírenských výrobků

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Montáž v širším a užším pojetí.
 • Podstata vzniku rozměru součástí a montážní jednotky.
 • Délkový a úhlový rozměr, jeho charakter, složky a vyjádření.
 • Rozměrové řetězce a jejich členy.
 • Převodové poměry.
 • Řešení řetězce – přímá a zpětná úloha.
 • Metody dosažení přesnosti výsledného rozměru.
 • Metoda vyměnitelnosti – úplné, částečné, skupinové.
 • Metoda kompenzační – s pevným a pohyblivým kompenzátorem.
 • Volba metody dosažení přesnosti v podmínkách dané výroby.

pen iconIntegrita mechanicky zpevněného povrchu strojních součástí a metody měření zbytkových napětí

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Integrita povrchu – nejvýznamnější faktory charakterizující povrch po obrábění.
 • Pojem zbytkových napětí.
 • Základy analýzy makroskopických napětí pomocí difrakce rentgenového záření.
 • Mechanické metody měření zbytkových napětí.
 • Magnetické metody.
 • Ultrazvukové metody.
 • Mikrogeometrie povrchu.
 • Únavová pevnost a vliv zbytkových napětí na únavovou pevnost.
 • Mechanické procesy zpevňování povrchu.

pen iconŠtíhlá výroba pro pracovníky gemby

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Principy Lean Manufacturing.
 • Technologická příprava výroby s koncepcí LM.
 • Požadavky na TgPV.
 • Metodika a optimalizace zpracovatelské technologie z pohledu LM.
 • Gemba- místo, kde se přidává hodnota.
 • Metody pro eliminaci prostojů.
 • Metody pro eliminaci vad.
 • Podnikový program zlepšování procesů a eliminace ztrát.
 • Standardizovaná práce.
 • Výrobní týmy.
 • Samořízení.
 • Samonormování.
 • Multiprocesnost.
 • Multifunkčnost.
 • Rozvrhování práce v týmu.

pen iconŠtíhlá výroba s podporou TgPV

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Principy Lean Manufacturing.
 • Technologická příprava výroby s koncepcí (TgPV) s koncepcí LM (Lean Manufacturing).
 • Požadavky na TgPV.
 • Metodika a optimalizace zpracovatelské technologie z pohledu LM.
 • Metody pro eliminaci prostojů.
 • Metody pro eliminaci vad.
 • Podnikový program zlepšování procesů.
 • Standardizovaná práce.

pen iconŘídící, plánovací a komunikační systémy při strojírenské výrobě

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Řízení výroby.
 • Vývoj managementu.
 • Manažerské funkce.
 • Charakteristiky výroby.
 • Tři hlavní procesy výrobce.
 • Tři vlny tvorby bohatství.
 • Technická příprava výroby.
 • Normativní základna řízení výroby.
 • Technická obsluha výroby s koncepcí LM.
 • Požadavky na TOV.
 • Operativní plánování a řízení výroby.
 • Produkčně-plánovací funkce.
 • Operativní řízení při časovém, klouzavém horizontu,
 • Dílenské řízení výroby.
 • Rozvrhování výroby.
 • Moderní koncepce řízení GEMBY.
 • Buňkově organizovaná výroba – samořízení.
 • Vizuální řízení.
 • Metody pro eliminaci ztrát.

pen iconŘízení strojírenské výroby v nových podmínkách podnikání

Rozsah: 16 hodin

Obsah:

 • Vývoj managementu.
 • Tři vlny tvorby bohatství.
 • Řízení výroby.
 • Procesní a operační přístup k řízení výroby.
 • Zákonitosti výroby.
 • Principy Lean Manufacturing.
 • Technologická příprava výroby.
 • Požadavky na TgPV.
 • Technická obsluha výroby s koncepcí LM.
 • Metody pro eliminaci prostojů.
 • Podnikový program zlepšování procesů.
 • Standardizovaná práce.
 • Operativní řízení výroby.
 • Dílenské řízení výroby.
 • Týmové samořízení ve výrobních buňkách.

pen iconHistorie techniky

Rozsah: 3 hodiny

Obsah:

 • Charakteristika technických věd.
 • Rozvoj techniky.
 • Strojní inženýrství a jeho členění.
 • Vývoj techniky od nejstarších dob.
 • Perspektivy vývoje techniky.

pen iconKonstrukce vozidel

Rozsah: 35 hodin

Obsah:

 • Kolové dopravní a manipulační stroje, rozdělení. Hnací ústrojí.
 • Základní schéma uspořádání prvků HÚ a jeho vliv na průběh hnací síly na kole Fk, ev. měrné hnací síly pk, typická řešení pro jednotlivé KDMS, zásady volby prvků.
 • Spojka, výpočet hlavních rozměrů, silová rovnováha, stanovení parametrů přítlačné pružiny, tepelný výpočet.
 • Výpočet odstupňování převodovky.
 • Diferenciály: účel, rozdělení, vlastnosti, návrh, příklady řešení.
 • Homokinetické kloubové hřídele, poloosy, kolové redukce, kola a jejich uložení, provedení a výpočet hnacích náprav.

pen iconTechnická diagnostika

Rozsah: 35 hodin

Obsah:

 • Způsoby údržby.
 • Vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika.
 • Provozní vibrace jako odezva na dynamické síly.
 • Princip funkce analyzátoru: FFT, váhové funkce, frekvence vzorkování.
 • Provozní vyvažování rotorů – tuhý, pružný rotor.
 • Statické a dynamické vyvažování.
 • Určování příčin a zdrojů ze změřených spekter vibrací.
 • Spektra a kepstra vibrací, spektrální obálky.
 • Experimentální modální analýza vyrobených soustav.
 • Podmínky pro vznik rezonance lineárních a nelineárních soustav.

pen iconZáklady měření hluku

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Definice, hluk, zvuk, veličiny, hladiny.
 • Matematické operace s hladinami.
 • Frekvenční stránka zvuku, oktávová analýza, hlasitost.
 • Jednoduchý zvukoměr, zvuková pole.
 • Měření zvuku, akustický tlak, intenzita zvuku, akustický výkon.
 • Způsoby snižování hluku.
 • Základní výpočty v oblasti hygieny.
 • Základní legislativa v oblasti měření a snižování hluku.

pen iconZáklady měření vibrací

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Definice, veličiny, lineární a logaritmické zobrazení.
 • Způsoby stanovení frekvenčního spektra.
 • Jednoduchý vibrometr.
 • Měření vibrací snímače, způsob upevnění.
 • Speciální metody měření vibrací.
 • Způsoby snižování vibrací.
 • Základní výpočty v oblasti hygieny.
 • Základní legislativa v oblasti měření a snižování vibrací.

pen iconDiagnostika valivých a kluzných ložisek

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Návrh míst měření valivých a kluzných ložisek.
 • Návrh snižování parametrického buzení valivých ložisek.
 • Výpočet frekvencí poškození valivých ložisek strojů a zařízení.
 • Metody měření valivých a kluzných ložisek.
 • Vliv další poruchy strojů a zařízení na poškození ložisek.
 • Projev poškození valivých a kluzných ložisek ve změřených spekter vibrací.

pen iconProvozní vyvažování rotorů

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Projev nevyváženosti v spektrum vibrací.
 • Tuhý rotor, pružný rotor.
 • Základní druhy nevyváženosti rotorů.
 • Postup statické a dynamické vyvažování rotorů.
 • Výpočet testovací a korekční hmotnosti.
 • Praktické měření nevyváženosti a její odstranění.

pen iconÚvod do řízení programovatelným automatem

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Analýza úloh a řízení, popis úloh řízení.
 • Struktura a komponenty PA, princip funkce.
 • Pokyny pro projektování. Senzorika.
 • Připojování vstupních a výstupních signálů.
 • Adresace programovatelného automatu.
 • Programování časových a čítacích funkcí.
 • Praktická cvičení s PA s elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy.
 • Dokumentace a archivace programů.
 • Detekce chyb.

pen iconÚvod do elektropneumatiky

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Základní elektrotechnické výrazy a vztahy.
 • Základní elektrické a elektronické součásti, značky a označování v elektrotechnice.
 • Pneumatické ventily s elektromagnetickým ovládáním.
 • Snímače.
 • Bezpečnost elektrických zařízení.
 • Popisy funkce a řešení praktických úloh.
 • Logické zápisy řešení. Reléové řízení a programovatelný automat.
 • Základní obvody elektro-pneumatického zařízení.
 • Virtuální simulace funkčnosti s využitím počítačového systému FluidSIM.

pen iconÚvod do pneumatiky

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Vlastnosti stlačeného vzduchu.
 • Úprava stlačeného vzduchu.
 • Konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků.
 • Pneumotory, ventily.
 • Výpočet přímočarých pístových pneumotorů.
 • Pomocná zařízení.
 • Bezdotyková čidla.
 • Schematické značky.
 • Návrhy jednoduchých schémat zapojení.
 • Virtuální simulace funkčnosti s využitím počítačového systému FluidSIM.
 • Praktická cvičení.

pen iconPneumatické řídicí systémy

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Opakování základních zapojení.
 • Schématické značení.
 • Druhy řízení.
 • Zvláštní prvky řídicích systémů.
 • Vytváření schémat zapojení podle ISO1219, sekvenční řízení.
 • Vytváření rozsáhlejších řídicích systémů.
 • Aplikace jednosměrných a sklopných kladek.
 • Postup návrhu schématu zapojení metodou bloků.
 • Princip a realizace taktovacích řetězců.
 • Okrajové podmínky v obvodech ovládání.
 • Čtení schémat zapojení.
 • Virtuální simulace funkčnosti s využitím počítačového systému FluidSIM.
 • Praktická cvičení.

pen iconProvozní měření teplot

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Fyzikální základy měření teplot.
 • Chyby měření teplot.
 • Kontaktní měření teplot – dilatační, termoelektrické, odporové, polovodičové teploměry – charakteristika, popis, základní vztahy, použití.
 • Termoelektrické teploměry.
 • Bezkontaktní měření teplot.
 • Zvláštní prostředky měření teploty.
 • Analýza dat.
 • Praktická cvičení.

pen iconTechnické novinky a trendy ve sklářství

Rozsah: 8 hodin

Obsah:

 • Trendy ve sklářských technologiích.
 • Přehled současných trendů, nových výrobků, nových materiálů užívaných ve výrobě a nových výrobních technologií.
 • Nové automatizační prvky, moduly a pohony v konstrukci sklářských výrobních strojů a manipulačních zařízení.
 • Novinky v oblasti počítačové simulace.
 • Nové metody kontroly jakosti.
 • Využití metod statistiky, fraktálové geometrie a dalších matematických nástrojů pro kontrolu jakosti výrobků a sledování změn ve výrobním procesu.
 • Provozní měření teplot.
 • Kontaktní metody měření teplot.
 • Bezkontaktní měření teplot,
 • Zvláštní prostředky měření teploty.
 • Analýza dat.

pen iconModulární konstrukce manipulátorů

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Přehled modulů nabízených pro konstrukci účelových manipulátorů.
 • Vlastnosti translačních pohybových os.
 • Vlastnosti rotačních pohybových os.
 • Charakteristika různých typů uložení.
 • Dimenzování pohonů pohybových os pro speciální i obecné případy zatěžování, software Positioning drives.
 • Konstrukce rámů manipulátorů.
 • Pracovní prostor daného manipulátoru. Manipulátor pro zajištění činnosti v daném pracovním prostoru.
 • Metodický postup při návrhu účelového manipulátoru, software PAA.
 • Koncové efektory manipulátorů.

pen iconChapadla pro roboty a automatickou manipulaci

Rozsah: 24 hodin

Obsah:

 • Přehled, rozsah, nasazení a typy mechanických chapadel.
 • Typy uchopení, popis a zásady pro výběr úchopných prvků.
 • Podtlaková chapadla, rozdělení a typy přísavek, jejich vlastnosti a použití materiál.
 • Výpočet úchopné síly pro mechanická a vakuová chapadla, zjednodušení při využití firemního software.
 • Zásady pro výběr chapadla z nabídky výrobce. Vlastnosti a požadavky na chapadla, volba chapadel.
 • Zásady konstrukce aktivní podtlakové úchopné hlavice.
 • Praktické příklady aplikačního nasazení chapadel.

pen iconOdlitky a jejich vlastnosti, struktura a rozdělení

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Charakteristika a rozdělení odlitků.
 • Zásady konstrukce odlitků.
 • Příprava a výroba odlitků.
 • Materiály pro výrobu odlitků. Metody odlévání.
 • Výroba netrvalých forem.
 • Výroba forem II. a III. generace.
 • Rozdělení forem a způsobů výroby odlitků.
 • Speciální metody výroby netrvalých forem.
 • Modifikované metody tlakového lití.
 • Vady odlitků a metody jejich identifikace.
 • Výroba jader.
 • Metalurgická příprava tavenin.

pen iconKonstrukce a navrhování odlitků

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Tolerance odlitků.
 • Konstrukce odlitků z grafických litin odlévaných do netrvalých forem odlitků litých tlakovým způsobem.
 • Modely a modelová zařízení, volba dělící roviny.
 • Tloušťky stěn.
 • Žebra a způsob jejich namáhání.
 • Rádius.
 • Úkosy u odlitků litých do pískových a kovových forem.
 • Napojování stěn.
 • Tepelné uzly – nálitkování.
 • Drsnost povrchu, metody vyhodnocení kvality odlitků.

pen iconVýroba odlitků ze slitin hliníku

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Výroba hliníku.
 • Charakteristické vlastnosti čistého hliníku.
 • Postavení hliníku v Mendělejové tabulce prvků a vnitřní struktura.
 • Užitné vlastnosti slitin hliníku.
 • Rovnovážný diagramy slitin hliníku.
 • Vlastnosti slitin hliníku pro odlévání.
 • Slévárenské vlastnosti slitin hliníku.
 • Vliv přísadových prvků ve slitinách hliníku.
 • Tavení slitin hliníku.
 • Druhy tavících pecí.
 • Rafinace.
 • Metody odplyňování.
 • Kontrola kvality tavenin.
 • Technologické zkoušky tavenin.
 • Tepelné zpracování slitin hliníku.
 • Vysokotlaký způsob výroby odlitků ze slitin hliníku, kvalita.
 • Výroba speciálních odlitků ze slitin hliníku.

pen iconSlévárenské formy

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Charakteristika slévárenských forem.
 • Tepelné vlastnosti.
 • Výroba netrvalých forem.
 • Výroba jader.
 • Výroba kovových forem pro gravitační lití.
 • Výroba kovových forem pro nízkotlaké lití.
 • Výroba forem pro vysokotlaké lití.
 • Materiály kovových forem.
 • Souvislost typu formy a užitných vlastností odlitků.
 • Simulační výpočet tuhnutí odlitků ve slévárenských formách.

pen iconZařízení sléváren

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Schéma struktury slévárny pro odlévání do netrvalých forem.
 • Schéma slévárny pro odlévání pod tlakem.
 • Vybavení pískové laboratoře slévárny.
 • Vybavení laboratoře pro hodnocení odlitků.
 • Zařízení pro úpravu formovacích směsí.
 • Stroje a zařízení formoven. Zařízení jaderen.
 • Zařízení pro výrobu skořepinových forem.
 • Zařízení pro výrobu přesných forem vytavitelným modelem.
 • Zařízení tavíren.

pen iconSpeciální způsoby výroby odlitků

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Výroba forem a jader ztužených zvenčí.
 • Výroba sádrových forem a jader.
 • Výroba cementových forem a jader.
 • Výroba forem a jader samovytvrzovacích směsí s vodním sklem.
 • Výroba vytavitelných a spalitelných modelů.
 • Výroba forem vakuovým formováním. Výroba forem zmrazováním.
 • Výroba forem pro litinové odlitky metodou POLICAST.
 • Výroba kovových forem.
 • Modifikace výroby odlitků zvýšeným tlakem.
 • Hodnocení kvality odlitků s ohledem na použitou formu a příslušnou technologii.
 • Výroba odlitků z hořčíku, zinku a atd.

pen iconSvařování – materiály a jejich svařitelnost

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Svary, druhy svarových spojů a základní pojmy.
 • Základní technologie výroby svarků.
 • Struktura a vlastnosti kovových materiálů, slitiny, fázové diagramy.
 • Tepelné zpracování základních materiálů.
 • Struktura a vlastnosti svarových spojů.
 • Svařitelnost materiálů, hodnocení svařitelnosti.
 • Metody hodnocení kvality svarových spojů.

pen iconTechnologické postupy svařování

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Postupy svařování – základní principy návrhů postupů svařování.
 • Základní charakteristika svařované konstrukce, požadavky kladené na konstrukce.
 • Svarové spoje, základní charakteristika, struktura a vlastnosti svarových spojů.
 • Materiály na stavbu svařovaných konstrukcí.
 • Výpočet svarových spojů. Zatížení konstrukcí, mezní stavy konstrukcí.
 • Základní principy navrhování svařovaných konstrukcí.

pen iconMonitorování a řízení svařovacího procesu

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Charakteristika a rozdělení metod svařování.
 • Svařovací pracoviště, základní principy návrhu pracoviště.
 • Výrobní zařízení pro svařování, vlastnosti svařovacích strojů.
 • Pomocná zařízení pro svařování.
 • Svařovací parametry, určování svařovacích parametrů.
 • Monitorování svařovacích parametrů.
 • Řízení svařovacích procesů.

pen iconPlasty, jejich vlastnosti, struktura a rozdělení

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Výhody a nevýhody plastů.
 • Příprava a výroba plastů.
 • Rozdělení plastů.
 • Přísady do plastů.
 • Přechodové teploty.
 • Fyzikální vlastnosti plastů.
 • Mechanické vlastnosti plastů.
 • Teplotní a tepelné vlastnosti.
 • Elektrické a dielektrické vlastnosti.
 • Chemické vlastnosti, odolnost proti chemikáliím.
 • Optické a třecí vlastnosti.
 • Smrštění.
 • Příklady a vlastnosti vybraných materiálů.

pen iconKonstrukce plastových dílů, zásady konstrukce a návrhu, příklady

Rozsah: 5-10 hodin

Obsah:

 • Tolerance plastových dílů, normalizace.
 • Dimenzování plastových dílů, pevnostní výpočty.
 • Modely pro výpočet visko-elastických vlastností.
 • Tloušťka stěny.
 • Žebra a žebrování.
 • Díry a výstupky. Ostré hrany, radiusy.
 • Dělicí rovina a úkosy.
 • Dezén a dezénování. Konstrukce rozebíratelných a nerozebíratelných spojení.
 • Konstrukce vyfukovaných dílů.
 • Konstrukce dílů vyráběných tvarováním.

pen iconPopis vad plastových dílů a možností odstranění

Rozsah: 5-10 hodin

Obsah:

 • Rozdělení vad na plastových dílech, příčiny a důsledky vzniku, vliv technologie zpracování na vznik deformací a vad.
 • Vliv plnění, dotlaku, chlazení jako příčina a důsledek vad plastových dílů.
 • Vady plastových dílů.
 • Průvodní a následné jevy.
 • Popis vad u speciálních technologií vstřikování.
 • Popis vad u technologie vyfukování a doplňkových technologií zpracování plastů.

pen iconTechnologie pro zpracování plastů, parametry, principy, použití

Rozsah: 15 hodin

Obsah:

 • Rozdělení technologií pro zpracování plastů.
 • Výhody a nevýhody technologických postupů.
 • Klasická technologie vstřikování.
 • Speciální technologie vstřikování plastů, odlišnosti od klasické technologie vstřikování.
 • Vytlačování.
 • Vyfukování.
 • Tvarování.
 • Lisování a přetlačování reaktoplastů.
 • Přípravné technologie a recyklace.
 • Odlévání a máčení plastů, vytváření povlaků.
 • Technologie svařování plastů.
 • Povrchové úpravy plastových dílů.

pen iconStroje pro zpracování plastů, popis a konstrukce

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Rozdělení strojů pro zpracování plastů.
 • Uzavírací a vstřikovací jednotka, parametry.
 • Šneky a trysky.
 • Řízení vstřikovacích strojů, demo verze ovládání.
 • Obslužná zařízení.

pen iconFormy pro zpracování plastů, jejich návrh a konstrukce

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Rozdělení nástrojů.
 • Principy konstrukce forem pro rozdílné druhy plastů, příklady.
 • Konstrukce vtokové soustavy, násobnost, příklady.
 • Konstrukce tepmeračního systému nástroje, tepelná bilance formy, příklady.
 • Konstrukce vyhazovacího systému.
 • Konstrukce odvzdušnění.
 • Simulace procesu vstřikování.
 • Rychlá prototypová výroba forem.
 • Vzorkování.
 • Údržba forem.

pen iconHodnocení plastů, plastových dílů

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Metrologie.
 • Metody hodnocení kvality v praxi.
 • Normalizace testů.
 • Hodnocení fyzikálních a reologických vlastností plastů.
 • Hodnocení mechanických vlastností.
 • Hodnocení teplotních a tepelných vlastností.
 • Zkoušky hořlavosti.

pen iconSimulace vstřikování

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Návrh modelu a možnosti simulačních programů.
 • Simulace tečení, plnění a dotlaku.
 • Simulace chlazení a deformace.
 • Praktické ukázky simulací.

pen iconOcel, vlastnosti a použití v průmyslové praxi

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Ocel jako základní konstrukční materiál.
 • Krystalická stavba kovů.
 • Deformace kovů, průvodní jevy plastické deformace, porušení materiálu.
 • Fyzikální a mechanické vlastnosti kovů a základní metody jejich určení.
 • Základní druhy a rozdělení ocelí dle použití ve výrobě, trendy vývoje nových ocelových materiálů.
 • Metody výroby plechů a způsoby jejich povrchové úpravy s ohledem na užitné vlastnosti.
 • Metody zvyšování mechanických hodnot materiálu s ohledem na tuhost výrobku.
 • Příklady, vlastnosti vybraných materiálů a jejich aplikace v průmyslové praxi.

pen iconTechnologie zpracování kovů

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Základní rozdělení jednotlivých technologií zpracování kovů.
 • Výhody a nevýhody jednotlivých technologií objemového a plošného tváření.
 • Vliv technologických parametrů na mechanické hodnoty a kvalitu povrchu výrobků.
 • Technologie protlačování železných a neželezných kovů, výhody a nevýhody, výpočet energosilových parametrů, vliv stavu napjatosti na deformační schopnost materiálu, změna mechanických vlastností, základy konstrukce nástroje.
 • Technologie volného a zápustkového kování, výhody a nevýhody, výpočet energosilových parametrů, určení kovacích teplot, textury materiálu, základy konstrukce nástroje, výpočet velikosti a tvaru výronkové drážky, speciální způsoby kování.

pen iconSimulace procesu plošného tváření pomocí pam-stamp 2G

Rozsah: 8-15 hodin

Obsah:

 • Výhody a nevýhody využití numerické podpory při technologické přípravě výroby.
 • Rozdíly mezi explicitním a implicitním řešením úlohy.
 • Vliv diskretizace ploch, okrajových podmínek a volby výpočtového modelu na přesnost výpočtu. Metody určení materiálových hodnot.
 • Návrh tvaru funkčních ploch tažnice, tažníku a přidržovače, volba dělící roviny, použití opěrných kolíků, zakládacích dorazů, brzdných lišt pomocí PAM-DIEMAKER.
 • Napěťová a deformační analýza, zjišťování kritických míst výlisku, určení počátečního tvaru a rozměru přístřihu, volba vhodného materiálu pro daný výlisek.
 • Určení vlivu technologických podmínek na výsledek lisování.

pen iconTechnologie lepení v automobilovém průmyslu

Rozsah: 8-15 hodin

Obsah:

 • Technologie spojování ocelových plechů v automobilovém průmyslu.
 • Základní charakteristika technologie lepení plechů. Přehled základních zkoušek pro hodnocení lepených spojů.
 • Rozdělení lepidel z hlediska aplikace, pevnosti lepeného spoje a technologie lepení.
 • Výhody a nevýhody lepených spojů v porovnání s ostatními technologiemi spojování plechů.
 • Technologičnost konstrukce lepených spojů z hlediska únosnosti spoje. Metody nanášení maziv.
 • Aplikace lepidel s ohledem na teplotu nanášení.
 • Vliv vrstvy lepidla, doby a průběhu vytvrzování lepidla na kvalitu lepeného spoje.

pen iconTechnologie při tažení výlisků z plechu

Rozsah: 10-20 hodin

Obsah:

 • Druhy tření uplatňující se při tažení výlisků z plechu a jejich charakteristika.
 • Vliv parametrů tváření na tribologické poměry v nástroji při lisování.
 • Rozdělení používaných mazadel.
 • Výhody a nevýhody použití kapalných, polotuhých a tuhých mazadel.
 • Problematika nanášení jednotlivých typů mazadel na povrch plechu.
 • Způsoby protikorozní ochrany plechů používaných v automobilovém průmyslu.
 • Vliv morfologie povrchu plechu a na tribologické poměry v nástroji.
 • Zjišťování velikosti zadírání zinkové vrstvy při tažení.
 • Vliv jednotlivých technologických parametrů na velikost zadírání a možnost eliminace.
 • Vliv povrchové úpravy nástroje na zadírání povrchu tažného plechu.
 • Metody tribologického hodnocení maziv a tažených materiálů.
 • Praktické využití výsledku měření v praxi.

pen iconTechnolog ve slévárnách

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Uchazeč získá komplexní přehled o správných zásadách v oblasti tavení a odlévání slévárenských slitin s ohledem na teoretické základy slévárenských slitin, tj. aplikace základních rovnovážných binárních diagramů, přehled tavících zařízení, včetně jejich aplikace pro přípravu konkrétních slévárenských slitin, příprava a rafinace taveniny před odléváním, včetně metody měření teploty ve slévárenské praxi, zásady správného odlévání jednotlivých typů slévárenských slitin.

pen iconTechnolog pro výrobu vysokotlakých odlitků

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • V této oblasti může uchazeč získat komplexní přehled o správných zásadách v oblasti výroby vysokotlakých odlitků, charakteristika odlitků litých pod vysokým tlakem.
 • Stroje a formy pro tlakové lití – tepelný cyklus forem, význam temperačního režimu forem, metody ošetření líce forem.
 • Metody zvýšení mechanických vlastností tlakově litých odlitků.

pen iconTechnologie svařování a svařované konstrukce

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Druhy svarových spojů.
 • Vliv teplotního a deformačního účinku svařovacího procesu na strukturu a vlastnosti svarových spojů.
 • Klasifikace vad svarových spojů.
 • Systémy zabezpečení jakosti při svařování.
 • Výpočty napětí a deformací při svařování.
 • Technologické možnosti minimalizace účinku deformací a vnitřních pnutí.
 • Metodika návrhu postupů svařování v souladu s platnou legislativou.
 • Schvalování postupů svařování.
 • Materiály na stavbu svařovaných konstrukcí.
 • Konstrukční oceli a vybrané typy konstrukčních materiálů z neželezných kovů.
 • Charakteristika vlastností.
 • Navrhování staticky namáhaných konstrukcí.
 • Navrhování dynamicky a terodynamicky namáhaných konstrukcí.

pen iconTechnolog procesů na zpracování plastů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Význam plastů, zejména ve strojírenství.
 • Obecná charakteristika plastikářských technologií.
 • Rozdělení plastů, jejich vlastnosti a vliv teploty na procesy a technologie zpracování plastů.
 • Základy reologie tavenin termoplastů.
 • Mocninový zákon, viskoelasticita tavenin.
 • Vliv viskozity na zpracování plastů.
 • Index toku taveniny.
 • Stavová rovnice polymerů.
 • Výměna tepla v technologických procesech.
 • Zdroje tepla a způsoby ohřevu materiálu.
 • Přípravné technologie.
 • Sušení hmot, teorie sušení, výpočet doby sušení, typy sušáren.
 • Recyklace plastů.
 • Vstřikování termoplastů.
 • Vstřikovací cyklus.
 • Zvláštní způsoby vstřikování plastů.
 • Speciální způsoby výroby dutých těles.
 • Zpracování termoplastů. Lisovací a přetlačovací cyklus atd.

pen iconKonstruktér nástrojů a forem pro zpracování plastů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Vývoj nástrojů, způsoby návrhu a konstrukce forem.
 • Materiály používané při návrhu nástrojů, výpočet rozměrů tvarových částí.
 • Rozdělení nástrojů.
 • Způsoby výroby nástrojů včetně speciálních.
 • Tepelná bilance nástroje.
 • Temperační systémy.
 • Dvoudeskové a třídeskové nástroje, nástroje s živými vtoky.
 • Nástroje pro listování reaktoprastů.
 • Nástroje pro lisování a přetlačování kaučukových směsí.
 • Nástroje pro mechanické a pneumatické tvarování.
 • Nástroje pro vyfukování z parizonu a z předlisku.
 • Počítačový návrh strojů atd.

pen iconKonstruktér dílů z plastů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Rozdělení plastů, jejich struktura, termodynamické a fyzikální vlastnosti.
 • Mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti plastů.
 • Chemické a optické vlastnosti, reologie, viskoelasticita plastů.
 • Význam a cíl navrhování výrobků z plastů.
 • Funkčnost a technologičnost tvaru.
 • Ekonomie návrhu.
 • Vzhled a vlastnosti.
 • Vliv technologických podmínek zpracování na kvalitu výrobku.
 • Rozměry plastových dílů, jejich tolerance.
 • Volba materiálu, zadání materiálových vlastností z databank.
 • Řečení tvaru výrobků z technologického hlediska.
 • Zásady tvarového řešení Volba dělící roviny tloušťky stěny.
 • Návrh a umístění otvorů, zaoblení.
 • Návrh a umístění žeber, úkosů a ostrých hran.
 • Ozubená kola, zásady návrhu a konstrukce, pevnostní výpočty.
 • Vady plastových dílů, fyzikální příčiny vzniku, možnosti odstranění atd.

pen iconInženýr pro aplikace plastů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Úvod, fyzika polymerů.
 • Historie polymerních materiálů, jejich postavení a aplikace v technickém průmyslu.
 • Klasifikace polymerních materiálů, jejich příprava a složení.
 • Struktura plastů a její vliv na vlastnosti plastů.
 • Velikost a tvar makromolekul.
 • Termodynamické vlastnosti polymerů.
 • Dlouhodobá pevnost plastů.
 • Kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení.
 • Tvrdost. Odolnosti proti vodě a povětrnosti.
 • Fyziologické vlastnosti plastů.
 • Druhy plastů a jejich aplikace.
 • Nejdůležitější druhy technických plastů, jejich vlastnosti a použití.
 • Speciální druhy plastů odolné proti vysokým teplotám.
 • Polymerní směsi, polymerní nanomateriály a inteligentní polymerní materiály a systémy.

pen iconTechnolog procesů na zpracování kovů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Využití kovů jako základních konstrukčních materiálů ve strojírenství.
 • Materiály vhodné pro tváření.
 • Vliv chemického složení a struktury na deformační odpor a deformační schopnost kovů.
 • Příklady aplikací tvářených dílů.
 • Rozdělení tvářecích procesů a jejich charakteristika.
 • Rozdělení technologií tváření kovů.
 • Objemové tváření za tepla.
 • Principy volného a zápustkového kování.
 • Kovací teploty a kovací diagram.
 • Metody výpočtu síly a práce.
 • Speciální způsoby kování.
 • Základní způsoby protlačování kovů. Materiály vhodné pro protlačování.
 • Výpočet síly a práce.
 • Tažení výlisků z plechu.
 • Válcovací stroje.
 • Vliv tření na proces válcování.

pen iconKonstruktér nástrojů pro tváření kovů

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Rozdělení technologií tváření ve vztahu ke konstrukci nástrojů.
 • Technicko-ekonomické zásady pro konstrukční řešení nástrojů v návaznosti na volbu tvářecích strojů a mechanizačních a automatizačních zařízení.
 • Jednoduché střižné nástroje pro vystřihování a děrování.
 • Systémy konstrukce postupových a sloučených střižných nástrojů.
 • Konstrukce nástrojů pro dopředné, zpětné a obousměrné protlačování.
 • Volba, konstrukce a umisťování zápustkových dutin.
 • Mechanizační doplňky tvářecích a bezpečnostní předpisy pro jejich konstrukci, upínání a obsluhu.
 • Základy využití simulačního programu PAM – STAMP 2G při návrhu nástrojů pro plošné tváření.

pen iconKonstruktér dílů pro tváření

Rozsah: 3 měsíce

Obsah:

 • Využití kovů jako základních konstrukčních materiálů ve strojírenství.
 • Základní přehled nejčastěji využívaných materiálů při zpracování kovů.
 • Charakteristické požadavky na materiály pro jednotlivé technologie, charakteristické vlastnosti výrobků zhotovených rozličnými technologiemi tváření.
 • Vliv chemického složení a struktury na deformační odpor a deformační schopnost kovů.
 • Rozdělení tvářecích procesů a jejich charakteristika.
 • Rozdělení technologií tváření kovů.
 • Základní poznatky o vnitřní stavbě kovů, charakteristické vlastnosti kovů.
 • Ekonomický rozbor technologického návrhu výroby výrobku.
 • Možnosti zvýšení tvarové a rozměrové přesnosti výrobku.
 • Modelování výrobku pomocí objemových prvků.
 • Analýza deformace a napětí výrobku.
 • Metody výpočtu výrobku z hlediska únosnosti a životnosti.

pen iconSeznámení s počítačem a CAD aplikacemi

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Obecné zásady kontruování pomocí PC.
 • 2D konstruování AutoCAD.
 • 3D konstruování Pro/Enginer, CATIA, Inventor, AMD, údržba dat.
 • Vedení projektu, organizace dokumentace.
 • Orientace v prostoru na PC.
 • Zobrazování.
 • Základní pravidla konstruování.
 • Výměnné soubory IGES, STEP, SAT.
 • Reálné zobrazování, animace.
 • Rastrové obrázky JPEG, GIF, TIFF.
 • Nastavování prostředí.
 • Závěrečný test.

pen iconOS Windows a CAD systémy

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Obecné zásady konstruování pomocí PC.
 • Nadstavby 2D systémů – AutoCAD Mechanical.
 • Obsah nadstaveb 2D pro strojírenství, jejich funkce.
 • Nadstavby pro 3D konstruování Pro/Engineer, CATIA, Inventor, AMD.
 • Nadstavba Mechsoft Profi.
 • Tabulky a kusovníky.
 • Údržba dat.
 • Instalace CAD systémů.
 • Nastavování prostředí.
 • Vedení projektu, organizace dokumentace.
 • Výměnné soubory IGES, STEP, SAT.
 • Rastrové obrázky JPEG, GIF, TIFF.
 • Závěrečný test.

pen iconObecné metody a postupy navrhování, základy rovinného kreslení v CAD systémech

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Obecná metodika tvorby entit.
 • Souřadné systémy.
 • Pomůcky pro kreslení.
 • Postupy editace.
 • Návody pro zobrazování.
 • Efektivní tvorba výkresů, bloky.
 • Teorie kreslení v hladinách.
 • Příkazy pro vykreslování.
 • Efektivní kreslení – nastavovací příkazy.
 • Pomocné příkazy.
 • Tvorba sestav.
 • Tvorba detailních výkresů.
 • Závěrečný test.

pen iconKonstruování strojních dílů a sestav, tvorba výkresové dokumentace

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Metody 2D konstruování ve stavbě strojů.
 • Tvorba sestav.
 • Tvorba detailních výkresů.
 • Příkazy pro tvorbu entit.
 • Souřadné systémy.
 • Pomůcky pro kreslení.
 • Příkazy pro editaci.
 • Příkazy zobrazování.
 • Příkazy pro tvorbu bloků.
 • Příkazy pro ovládání hladin.
 • Příkazy pro vykreslování.
 • Nastavovací příkazy.
 • Pomocné příkazy.
 • Závěrečný test.

pen iconAutocad LT 201X

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Základy ovládání.
 • Příkazy pro tvorbu entit.
 • Souřadné systémy.
 • Pomůcky pro kreslení.
 • Příkazy pro editaci.
 • Příkazy zobrazování.
 • Příkazy pro tvorbu bloků.
 • Příkazy pro ovládání hladin.
 • Příkazy pro vykreslování.
 • Nastavovací příkazy.
 • Pomocné příkazy.
 • Závěrečný test.

pen iconAutocad- přechod z R1X na R20XX

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Nové funkce příkazů pro tvorbu entit.
 • Zadávání souřadnic.
 • Pomůcky pro kreslení.
 • Nové příkazy pro editaci.
 • Nové příkazy zobrazování.
 • Nové příkazy pro tvorbu bloků.
 • Nové příkazy pro ovládání hladin.
 • Nové příkazy pro vykreslování.
 • Nastavovací příkazy.
 • Pomocné příkazy.
 • Závěrečný test.

pen iconAutocad R201X – základy

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Základy obsluhy.
 • Příkazy pro tvorbu entit.
 • Souřadné systémy.
 • Pomůcky pro kreslení.
 • Příkazy pro editaci.
 • Příkazy zobrazování.
 • Příkazy pro tvorbu bloků.
 • Příkazy pro ovládání hladin.
 • Příkazy pro vykreslování.
 • Nastavovací příkazy.
 • Pomocné příkazy.
 • Závěrečný test.

pen iconObecné metody a postupy navrhování, prostorové, objemové modelování

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základy ovládání CAD systému.
 • Orientace ve virtuálním počítačovém prostoru.
 • Skicář, kreslení a editace, vazby a kóty.
 • Stromová struktura.
 • Objemové prvky a objemový modelář.
 • Základní prvky. Editace.
 • Radiusy, úkosy, sražení, skořepiny.
 • Pomocné prvky, body, osy, roviny.
 • Plošný modelář – práce s plochami.
 • Sestavy, typy sestav.
 • Vazby dílů v sestavách.
 • Výkresy.
 • Pohledy.
 • Kóty, poznámky ve výkrese.
 • Závěrečný test.

pen iconKonstruování strojních dílů a sestav, tvorba výkresové dokumentace

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • CAD technologie tvorby sestav.
 • Normalizované díly.
 • Výpočty částí strojů.
 • CAD technologie tvorby odlitků.
 • CAD technologie tvorby plechových dílů.
 • Plošné modelování.

pen iconVlastnostmi řízené prvky

Rozsah: 7 hodin

Obsah:

Fyzikální princip metody.

Matematické postupy.

Zadávání prvků.

Vyhodnocování prvků. Optimalizace.

Hledání řešení jedné proměnné.

Hledání řešení více proměnných.

pen iconAutocad R20XX pro pokročilé

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Nastavení prostředí více uživatelů.
 • Nastavení vstupních a výstupních periferií.
 • Soubor acad.pgp a jeho funkce.
 • Funkce a organizace menu.
 • Atributy a jejich export.
 • Databázové spojené grafické a textové informace.
 • Jazyk SQL.

pen iconInventor – základy

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základy ovládání CAD systému.
 • Orientace ve virtuálním počítačovém prostoru.
 • Skicář, kreslení a editace, vazby a kóty.
 • Stromová struktura.
 • Objemové prvky a objemový modelář.
 • Základní prvky. Editace.
 • Radiusy, úkosy, sražení, skořepiny.
 • Pomocné prvky, body, osy, roviny.
 • Plošný modelář – práce s plochami.
 • Sestavy, typy sestav.
 • Vazby dílů v sestavách.
 • Výkresy.
 • Pohledy. Kóty, poznámky ve výkrese.
 • Závěrečný test.

pen iconPro/Engineer – základy

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Základy ovládání CAD systému.
 • Orientace ve virtuálním počítačovém prostoru.
 • Skicář, kreslení a editace, vazby a kóty. Stromová struktura.
 • Objemové prvky a objemový modelář.
 • Základní prvky. Editace.
 • Radiusy, úkosy, sražení, skořepiny.
 • Pomocné prvky, body, osy, roviny.
 • Plošný modelář – práce s plochami.
 • Sestavy, typy sestav.
 • Vazby dílů v sestavách.
 • Výkresy.
 • Pohledy.
 • Kóty, poznámky ve výkrese.
 • Závěrečný test.

pen iconCatia ver. 5 – základy

Rozsah: 42 hodin

Obsah:

 • Základy ovládání CAD systému.
 • Orientace ve virtuálním počítačovém prostoru.
 • Skicář, kreslení a editace, vazby a kóty.
 • Stromová struktura.
 • Objemové prvky a objemový modelář.
 • Základní prvky. Editace.
 • Radiusy, úkosy, sražení, skořepiny.
 • Pomocné prvky, body, osy, roviny.
 • Plošný modelář – práce s plochami.
 • Sestavy, typy sestav.
 • Vazby dílů v sestavách.
 • Výkresy.
 • Pohledy.
 • Kóty, poznámky ve výkrese.
 • Závěrečný test.

pen iconAutolisp

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základní typy dat v autolispu.
 • Konvence zápisu.
 • Proměnné v programu.
 • Jak sestavit program.
 • Prostředí Visual LISPu.
 • Funkce AutoLISPu.
 • Příkazy dialogového panelu.
 • Prostředí ActiveX v AutoLISPu a Visual LISPu.
 • Reaktory.
 • Úvod do Visual Basicu.
 • Základy jazyka. Práce s objekty – kolekce.

pen iconVisual basic v CAD aplikacích autocad, inventor a mechanical desktop

Rozsah: 7 hodin

Obsah:

 • Objektově orientované programování, třída, vlastnost, metoda, instance, standardní modul a modul třídy, tvorba vlastních funkcí, uživatelské menu, prvky ActiveX, funkce a moduly CADu, praktická cvičení.
 • Funkce prostředí CAD systému.
 • Definice pojmů.
 • Základní postupy při psaní vlastních aplikací.
 • Příklady.

pen iconZákladní kurz systému PRO/MECHANISM

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Základní filosofie modelování mechanismů s počítačovou podporou.
 • Ukázky příkladů využití programů v praxi.
 • Základní přístupy při modelování mechanismů.
 • Spolupráce s CAD programy.
 • Základní seznámení s programem Pro/Mechanism.
 • Nástroje pro návrh geometrie.
 • Souřadné systémy, základní typy kinematických vazeb, stupeň volnosti kinematické vazby a celého mechanismu.
 • Grublerova vazbová závislost, topologie a verifikace modelu.
 • Základní typy zatížení, definice analýzy, animace pohybu mechanismu, zobrazování trajektorie bodu.
 • Modelování základních příkladů. Zobrazování výsledků analýzy. Využití modelů pro analýzu a optimalizaci.

pen iconZákladní kurz systému Pro/Mechanica structure

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Vytváření a editace geometrického modelu.
 • Export a import CAD geometrie. Souřadný systém definovaný uživatelem.
 • Základní postupy tvorby výpočtového modelu.
 • Knihovna elementů, vlastnosti geometrického elementu.
 • Automatický generátor sítě.
 • Zadávání vlastností modelu, materiálové vlastnosti, vlastnosti skořepinových, nosníkových prvků a prvku typu pružina.
 • Definice návrhové proměnné.
 • Typy a zadání návrhových proměnných.
 • Animace změn tvaru modelu.
 • Typy analýz.
 • Definování vybrané analýzy.
 • Standardní úlohy, globální a lokální citlivostní analýza.

pen iconZákladní kurz systému Algor (FEA)

Rozsah: 14 hodin

Obsah:

 • Význam výpočtových systémů na bázi MKP pro inženýrské výpočty v předvýrobní etapě. Integrace do systému CAD/CAM.
 • Typy úloh a rozdělení programových systémů pro podporu inženýrských výpočtů.
 • Grafický preprocesor Algoru, zásady pro tvorbu výpočtového modelu, definice základních rysů výpočtového modelu. Definice vlastností modelu.
 • Definování okrajových podmínek.
 • Příprava a verifikace vstupních dat procesoru.
 • Knihy konečných prvků v Algoru, charakteristika prvků a jejich užití pro modelování konstrukcí.
 • Postprocesory, interaktivní grafický postprocesor, práce s modelem, interpretace a animace výsledků.

pen iconAutomatizace výrobních strojů

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Úvod do automatizace výrobních strojů.
 • Definice tvrdé a pružné automatizace, časové využití strojů, důvody pro zavádění pružné automatizace, výrobní kapacita a výrobní výkon stroje.
 • Pružné výrobní systémy.
 • Způsoby uspořádání, typická řešení dopravy nástrojů a obrobků, bezobslužný provoz, základní podmínky pro ekonomický provoz.
 • Realizace automatizovaných systémů.
 • Tvrdá automatizace. Komplexní automatizace.
 • Regulační pohony.
 • Některé moderní způsoby řízení výrobních strojů.
 • Dimenzování pohonů. CNC řídicí systémy.
 • Zpětnovazební prvky a čidla. Klasifikace odměřování polohy.

pen iconInformační systémy a technologie v podniku

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Podnikové počítačové systémy a jejich integrace.
 • Systémy PDM.
 • Systémy CAD/CAM, programování CNC strojů.
 • Využívání moderních CNC víceprofesních výrobních strojů a jejich vliv na podnikové procesy.
 • Systémy automatické identifikace.
 • Nástrojové hospodářství.
 • Komplexní informační systémy řízení podniku.
 • Počítačová podpora v řízení jakosti.
 • Virtuální projekt výroby.
 • Počítačová simulace.
 • Využití 3D animace a virtuální reality.
 • Zavádění IT a moderních strojů.

pen iconZáklady podnikové logistiky

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Moderní principy řízení podniku, požadavky na podnikové procesy.
 • Vysvětlení základních pojmů. Cíle logistiky, logistika jako integrovaný systém, logistický řetězec, bod rozpojení, závislá poptávka.
 • Konstruování s ohledem na logistické procesy.
 • Navrhování technologie s ohledem na logistické procesy.
 • Základy navrhování materiálových toků podniku – projektování výroby z hlediska logistiky.
 • Skladovací systémy.
 • Automatické identifikační systémy.
 • Plánování a řízení výroby, rozdělení a principy jednotlivých metod. Kanban.
 • Základy teorie omezení.
 • Metody a techniky pro řešení logistických problémů.
 • ABC analýza,
 • Paterova analýza.
 • Optimalizace skladu.
 • Počítačová simulace.

pen iconZáklady projektování výrobních procesů – zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Rozsah: 28 hodin

Obsah:

 • Moderní principy řízení podniku, požadavky na podnikové procesy.
 • Produktivita práce a její zvyšování, měření produktivity, ukazatele výroby.
 • Přístupy k řešení problémů, brainstorming, párová analýza, hodnotová analýza.
 • Příčiny a druhy plýtvání, jejich analýzy a odstraňování.
 • Techniky pro mapování procesů.
 • Základy navrhování výrobních segmentů a buněk.
 • Zásady dispozičního řešení pracoviště, ergonometrické a bezpečnostní aspekty.
 • Pracovní podmínky na pracovišti, hygiena pracovního prostředí.
 • Základy teorie omezení.

pen iconHydraulické mechanismy

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Tekutinové mechanismy, princip, rozdělení.
 • Prvek, obvod, soustava.
 • Odpory působící při přenosu tlakové energie, elektrohydraulické analogie.
 • Tuhost přímočarých a rotačních motorů při symetrickém a nesymetrickém řízení.
 • Prvky hydraulických mechanismů.
 • Řízení tlaku.
 • Řízení škrcením.
 • Řízení smyslu pohybu a zastavení motoru v požadované poloze při využití konvenčních rozváděcích prvků v závislosti na poloze, tlaku, časové vazbě, indexování.
 • Proporcionální technika.
 • Hydraulické mechanismy aplikované v průmyslové praxi a mobilní technice.
 • Moderní způsoby komunikace, diagnostika.

pen iconProgramování a řízení CNC strojů

Rozsah: 10 hodin

Obsah:

 • Úvod, základní definice pružné automatizace a NC, CNC, DNC řízení.
 • Typy strojů.
 • Typy řídících systémů.
 • Přesnost, opakovatelnost, rozlišení.
 • Způsoby řízení os CNC strojů.
 • Základní principy práce ŘS.
 • Základní technické charakteristiky CNC strojů.
 • Tabulky přesunutí počátku souřadného systému, posunutí nulového bodu obrobku.
 • Nástroje.
 • Korekce nástrojů, účel.
 • Základní struktura NC programu.
 • Řezání závitů na soustruhu.
 • Válcové a kuželové závity.
 • Výběhy závitů, stanovení délky.
 • Kontrola a testování NC programů a výrobků z CNC obrábění.
 • Měřicí hlavy.
 • Moderní trendy v oblasti CNC techniky.

pen icon3D Digitalizace a rapid prototyping

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Definice pojmů digitalizace a rapid prototyping, specifikace dílčích definic.
 • Integrovaný výrobní proces.
 • Základní společné postupy prototypování, materiálová hlediska, nejčastěji užívané materiály.
 • Typy tvorby modelů, definice a vhodnost formátu.
 • Popis hlavních metod a postupů, vlastnosti postupů, možnosti využití, materiálové specifikace, vhodnost použití.
 • Aplikace a příklady využití v různých odvětvích, zkušenosti a zařízení katedry výrobních systémů.
 • Výzkum v oblasti metod rapid prototypingu, vývoj různých zařízení i aplikací.
 • Metody bezkontaktní digitalizace.
 • Návazné technologie, nezbytné či doporučené s hledisek materiálové vhodnosti či vlastností povrchu.

pen iconServomechanismy

Rozsah: 30 hodin

Obsah:

 • Definice a obecné schéma servomechanismu a pohonu.
 • Rozdělení pohonů podle použitého motoru, základní technické parametry.
 • Elektrický pohon se stejnosměrným motorem s buzením permanentními magnety.
 • Základní typy řízených polovodičových usměrňovačů- tranzistorové můstkové zapojení.
 • Servopohon v polohové smyčce, způsoby řízení polohy, číslicové řídící systémy.
 • Regulátory pro rychlostní zpětnou vazbu.
 • Proudová smyčka servopohonu.
 • Elektrický pohon se střídavým motorem.
 • Pohony se speciálními motory.
 • Zdroje tlaku.
 • Požadavky, skladba.
 • Rotační hydromotory.
 • Přímočaré hydromotory.
 • Elektrohydraulický převodník – servoventil.
 • Průtokové a tlakové charakteristiky servoventilu.
 • Přenos rychlostní a polohové smyčky odměřováním, vlastní frekvence, poměrné tlumení.
 • Statická tuhost polohového servomechanismu s přímým a nepřímým.
 • Návrh elektrohydraulického servomechanismu.
 • Kritéria pro volbu hydromotoru.
 • Volba velikosti servoventilu.
 • Výběr prvků.