OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., se sídlem K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové, PSČ 503 11. IČ: 27489698, zapsané soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 22067 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Webová stránka poskytovatele (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „vzdělávací akce“).

2.2. Smlouvu o poskytování služeb je uzavřena v českém jazyce.

2.3. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

2.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.5. Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“.

2.6. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) potvrzení objednávky a výzvu k úhradě poplatku (zálohová faktura). Doručením k akceptaci objednatele je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.8. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem.

Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.9. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

2.10. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.

3.2. Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

3.3. O účasti na vzdělávací akci poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení potvrzení (certifikát).

3.4. Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude poskytovatel objednatele v předstihu informovat.

4. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

4.2. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně poskytovatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (kupříkladu občerstvení, včetně obědu, podklady, konferenční set).

4.3. Odměna poskytovatele je splatná na základě zálohové faktury poskytovatele.

4.5. Všechny platby za otevřené semináře jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. 35-6520350247/0100 vedený u Komerční banka, a.s., platby za akce Klubu zlepšování jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č.2600981454/2010 vedený u Fio Banka, a.s., platby vztahující se k neziskové organizaci Šance na vzdělávání jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č.2700501796/2010 vedený u Fio Banka, a.s., (dále jen „účet poskytovatele“).

4.6. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

4.7. Ohledně všech prováděných plateb doručí poskytovatel objednateli daňový doklad.

4.8. Případné slevy poskytované poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

4.9. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.10. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2. V případě, že objednatel výslovně uvede do objednávky, že má zájem pouze o rezervaci, smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

5.2.1. objednatel potvrdí svůj zájem o účast na vzdělávací akci telefonicky (objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván) či emailem;

5.2.2. započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na vzdělávací akci nebo její části (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);

5.2.3. dojde k uhrazení i části odměny poskytovatele objednatelem.

5.3. V případě, že smlouva o poskytování služeb uzavíraná způsobem uvedeným v čl. 5.2 obchodních podmínek, nenabude účinnosti ani do skončení vzdělávací akce, uplynutím této lhůty smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká.

6. STORNO PODMÍNKY

6.1. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele marketing@centrumandragogiky.cz. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejméně šest (6) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli právo na odměnu. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejvíce pět (5) dnů před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 100 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10) a dále ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek.

6.2. Odhlášení se ze vzdělávací akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 6.1

obchodních podmínek nemá žádné účinky (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu). Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

6.3. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

6.4. Poskytovateli vždy v plném rozsahu náleží náhrada nákladů za zajištěné občerstvení a stravování. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10).

 

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2. Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

8.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

8.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou odměnu.

9.2. Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

10.1. V případě, že kdy je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 10.2 až čl. 10.7 obchodních podmínek.

10.2. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

10.3. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@centrumandragogiky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

10.4. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.5. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10.7. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

 

 

11.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;

11.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

11.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

11.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

11.3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty marketing@centrumandragogiky.cz,

telefon +420 773 695 306.

 

 

V Hradci Králové dne 1. 7. 2017

Centrum andragogiky, s.r.o.